Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Środowisko: Czystość i porządek w gminach - zmiany prawne, regulamin
Wysłano dnia 03-04-2007 o godz. 14:52:43
Temat: Ochrona Środowiska
Ochrona ŚrodowiskaZmiany w ustawach związane z uchwaleniem nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. 1458) obligują gminy do uporządkowania zarówno dokumentów jak i systemów gospodarki odpadami, a także stwarzają nowe możliwości działań samorządów. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. dotąd w niewielkim stopniu była powiązana z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do aktualnego brzmienia ustawy o odpadach nowela z 29 lipca 2005 r. wprowadziła rozdział 3a „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”. Jako zadania własne gmin w tej dziedzinie wymienione są :
 1. zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych
 2. zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 3. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
 4. zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
  -     do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegajacych biodegradacji,
  -     do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 %,
  -     do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 %, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
Nowelizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
Przejdźmy do przeanalizowania zakresu nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. r. Nr 132, poz. 622) zawartej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, istotnej z punktu widzenia niezbędnych zmian treści regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Obligatoryjna ewidencja umów.
W znowelizowanym art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca zobligował gminy do prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Konieczność uchwalenia regulaminu.
Nowe brzmienie uzyskał art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obliguje on radę gminy do uchwalenia, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy i dalej określa zakres jego treści. Regulamin został uznany za akt prawa miejscowego.

Obowiązki właścicieli nieruchomości.
W Rozdziale 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca zawarł nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku. Zgodnie z nową treścią art. 5 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b, właściciele nieruchomości mają obowiązek:

 • zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;
 • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
Poza obowiązkami nałożonymi wcześniej, a dotyczącymi wyposażenia nieruchomości w stosowne urządzenia, przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej, uprzątanie błota i śniegu, właściciel ma obowiązek realizować inne obowiązki określone w regulaminie.

W przypadku niewykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków, burmistrz wydaje decyzję administracyjną nakazującą ich wykonanie w zakresie wyposażenia nieruchomości w stosowne urządzenia, przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej, uprzątanie błota i śniegu (art. 5 ust. 7 i 8 ww ustawy). Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników do odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają umów. Istotne zmiany zawiera art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na realizację tych usług. W takich sytuacjach burmistrz z urzędu wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, ich wysokość, terminy, sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników bezodpływowych celu ich opróżnienia.. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja obowiązuje przez rok. W przypadku, gdy właściciel, co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, wydawana jest kolejna decyzja, przedłużająca ważność dotychczasowej. Opłaty uiszczane na mocy tej decyzji stanowią przychód gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podlegają ściąganiu w trybie działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 67. Uprawnienia organów podatkowych przysługują w tym wypadku burmistrzowi.

Wymagania w stosunku do przedsiębiorców.
W Rozdziale 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącym udzielania zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla zwierząt – rozdzielone zostały wymagania w stosunku do przedsiębiorców, jakie burmistrz określa i podaje do publicznej wiadomości w odniesieniu do ubiegających się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, a także w zakresie odbierania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Ustawodawca zwiększył także wymagania odnośnie przedsiębiorców składających wnioski o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów. Zostali oni zobowiązani do: •  wykazania braku zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia,
 • określenia rodzaju odpadów komunalnych, jakie będą odbierać od właścicieli nieruchomości oraz sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania,
 • udokumentowania gotowości przyjęcia tych odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania spełniającego wymagania określone ustawami.

Nowy obowiązek przedstawienia wykazu umów. Przedsiębiorcy odbierający odpady lub opróżniający zbiorniki są zobowiązani, w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzić i przekazać burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości  z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy oraz, z którymi umowy wygasły ( art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Ponadto prowadzący tę działalność są zobowiązani w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajówo dpadów, masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji oraz masy tych odpadów nie składowanych wraz ze sposobami ich zagospodarowania.  


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice 
Pokrewne linki
· Więcej o Ochrona Środowiska
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Ochrona Środowiska:
Odszkodowania za szkody w uprawach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund