Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Data: 16-03-2010 o godz. 18:50:05
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”


Sułkowice, dnia 16.03.2010r


GP.7624-1/10 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 22.02.2010 r.- uzupełniony 09.03.2010 r.i 15.03.2010 r.

Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B , pełnomocnika Inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”

zlokalizowanego na działkach nr 666, 8, 645/2, 7/4, i 644 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice; oraz na działkach nr 5038/1, 5163 i 5038/2 położonych w Izdebniku, gmina Lanckorona oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 645/1, 643/1, 628/4,628/4, 644 i 7/4 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice; 

Zgodnie z art. 75, ust. 1 pkt 4, art. 64, art. 77, ust. 1 art. 78, ust. 1, w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Gminy Sułkowice po uzgodnieniu z następującymi organami:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w

Urzędzie Miejskim w Sułkowicach,
 Rynek 1
w pokoju nr 116
w godzinach urzędowania,
tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [sulkowice@sulkowice.pl]

Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.03.2010r.

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=999