Nabór na stanowisko księgowy projektu ''Aktywni Razem''
Data: 17-02-2010 o godz. 10:09:39
Temat: Nabór pracowników


p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sułkowicach

Na podstawie art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

ogłasza nabór na stanowisko

 księgowy Projektu „Aktywni Razem”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


w wymiarze 1/4  etatu - prowadzony w drodze postępowania konkursowego 1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) oraz w określonym zakresie z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.):wykształcenie wyższe w zakresie  rachunkowości,

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostkach budżetowych,
 • umiejętność obsługi komputera w szczególności programów finansowo-księgowych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • ma obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera (w tym program Płatnik),
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz  innych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, których znajomość jest  niezbędna na przedmiotowym stanowisku.
 • cechy charakteru: samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  rzetelność i dokładność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych z planem,
 
 • dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo – księgowego dowodów księgowych,
 • sporządzanie list płac w oparciu o dokumenty wystawione przez specjalistę ds. rozliczeń,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej wraz z rozliczaniem składek ZUS
  i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • monitorowanie przepływów finansowych Projektu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących wydatków budżetowych EFS,
 • archiwizacja dokumentów księgowych,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie i dokonywanie poleceń przelewów,
 • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla projektów EFS.

  4. Niezbędne dokumenty:

   

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się postępowanie sądowe w sprawie karnej.

  5. Dodatkowymi dokumentami mogą być:


  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe (w przypadku przejścia do dalszego etapu naboru – oryginały do wglądu),
  2. referencje,
  3. kserokopie świadectw pracy.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45  w pokoju nr 1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego Projektu „Aktywni Razem”  do dnia 26.02.2010 r. do godz. 12.00.

  Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). • Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
  http://www.sulkowice.pl/urzad

  Adres tego artykułu to:
  http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=976