Zarządzenie Nr 10 /10 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego ...
Data: 11-02-2010 o godz. 12:42:08
Temat: Informacje


OR. 0151- 10 /10

Zarządzenie Nr 10 /10
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 11 lutego 2010 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2010 r.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), Uchwały Nr XL/313/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy”, Uchwały Nr XL/314/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz innym Uzależnieniom w Gminie Sułkowice na rok 2010”-

zarządzam, co następuje:


 

§1.
W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/10 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 stycznia 2010 r. na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizacji szkoleń i zawodów młodzieżowych drużyn OSP, organizacji dystrybucji żywności na rzecz najuboższych mieszkańców Gminy Sułkowice oraz prowadzenie magazynu żywności, przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację:

1.  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu:
1)  szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie zajęć treningowych oraz organizacji imprez i zawodów sportowych, zgrupowań i rozgrywek – w których biorą udział w większości mieszkańcy Gminy Sułkowice – w tym prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej dla:
a) KS „Gościbia” Sułkowice  97 000,- zł.
b) UKS „Katana” Sułkowice  21 000,- zł
c) UKS „Plon” Krzywaczka  22 000,- zł
d) LKS „Rudnik” 21 000,- zł
e) Gminny Szkolny Związek Sportowy w Sułkowicach  19 000,- zł
f) Parafia Rzymsko-Katolicka w Rudniku  5 000,- zł

2. Organizacji szkoleń i zawodów młodzieżowych drużyn OSP dla:
a) Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach  5 000,- zł
b) Ochotnicza Straż Pożarna w Harbutowicach 7 000,- zł

3.  Organizacji dystrybucji żywności na rzecz najuboższych mieszkańców Gminy Sułkowice oraz prowadzenie magazynu żywności dla:
a) Bank Żywności w Krakowie  1 000,- zł
b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sułkowicach  2 000,- zł

Razem: 200 000,- zł

4.  Przeciwdziałania patologiom społecznym:
1) organizowanie spotkań konsultacyjno-integracyjnych, dla dzieci niepełnosprawnych dla:
a) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” 10 000,- zł

2) zorganizowanie imprezy integracyjnej „Dzień Sportu” dla mieszkańców Gminy Sułkowice dla:
a)Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” 5 000,- zł


 

§2.
Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacja ww. zadań wyznacza się Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, Referat Finansowy oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=970