Ośrodek Pomocy Społecznej - nabór na stanowisko księgowy Projektu
Data: 14-12-2009 o godz. 14:31:32
Temat: Nabór pracownikówp.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sułkowicach
ogłasza nabór na stanowisko

 księgowy Projektu „Krok w lepsze jutro”

 w ramach Programu   Operacyjnego   Kapitał   Ludzki,   Priorytet   VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
w wymiarze 1/4  etatu - prowadzony w drodze postępowania konkursowego

1.    Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w określonym zakresie z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.):
 • wykształcenie wyższe w zakresie  rachunkowości,
 • co najmniej 2 letnie  doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostkach budżetowych,
 • umiejętność obsługi komputera w szczególności programów finansowo-księgowych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • ma obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi komputera (w tym program Płatnik),
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz  innych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, których znajomość jest  niezbędna na przedmiotowym stanowisku.
 • cechy charakteru: samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  rzetelność i dokładność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·         dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych z planem,
·         dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo – księgowego dowodów księgowych,
·         sporządzanie list płac w oparciu o dokumenty wystawione przez specjalistę ds. rozliczeń,
·         prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej wraz z rozliczaniem składek ZUS
i podatku dochodowego od osób fizycznych,
·         monitorowanie przepływów finansowych Projektu,
·         sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących wydatków budżetowych EFS,
·         archiwizacja dokumentów księgowych,
·         prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
·         sporządzanie i dokonywanie poleceń przelewów,
·         prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla projektów EFS.


4. Niezbędne dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się postępowanie sądowe w sprawie karnej.

5. Dodatkowymi dokumentami mogą być:

a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe (w przypadku przejścia do dalszego etapu naboru – oryginały do wglądu),
b) referencje,
c) kserokopie świadectw pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45  w pokoju nr 1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego Projektu „Krok w lepsze jutro”  do dnia 28.12.2009 r. do godz. 12.00.

Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=909