Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Data: 16-05-2006 o godz. 13:43:43
Temat: ogłoszenia


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
 - Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia następujące wymagania:
  1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiada ukończone studia wyższe magisterskie bądź zawodowe, posiada przygotowanie  pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  placówce.
  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą  ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w  przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy  w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
  5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  dyscyplinarne;
  7. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  8. nie był karany zakazem pełnienia  funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach  publicznych.
 2. Oferty nauczycieli przystępujących do konkursu powinny zawierać :
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy  pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej  – w przypadku  nauczyciela akademickiego;
  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy.
  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. ocenę pracy o której mowa w pkt.1 ppkt 4 .
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)
  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs”, w terminie  do dnia 26 maja 2006 r.  na adres:

  Burmistrz Gminy Sułkowice
  32-440 Sułkowice, ul.Rynek 1

  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Sułkowice.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=83