Konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
Data: 29-05-2008 o godz. 12:45:09
Temat: Nabór pracowników - archiwum


Ogłoszenie o konkursie


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :


  1. Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce, w skład którego  wchodzą :  gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole.
  2. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach
  3. Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach


Zarządzenie  Nr 33/08
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 21 maja 2008r.


w sprawie : przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek  Oświatowych w  Krzywaczce,  Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach , Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach

              Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie  art.36 a ust.1 i 3 w związku z art. 5 c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje :

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko:

1) Dyrektora  Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce ,

2) Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach,

3) Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach.


§2

Treść ogłoszenia  stanowi  załącznik do zarządzenia .


§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik
do  Zarządzenia  Nr 33/08 Burmistrza
Gminy Sułkowice z dnia 21 maja 2008 r.


Ogłoszenie o konkursie


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :


1. Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce, w skład którego  wchodzą :  gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole.

            2. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

            3. Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach


1.Do konkursu może przystąpić  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania :

1)      Ukończył  studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie  pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce.

2)      Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą  ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w  przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy  w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej; albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)      Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      Nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674 z późn. zmian.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  dyscyplinarne;

7)      Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)      Nie był karany zakazem pełnienia  funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  art. 31 ust.1 pkt.4  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 14 poz.114 z późniejszymi zmian.)

9)      Złożył oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w  ustawie z dnia 7 września  2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oznaczony jako załącznik nr  1 a do ustawy z dnia  18 października 2006r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1171).


2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :


1)      Uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;

2)      Koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki;

3)      Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy  pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej  – w przypadku  nauczyciela akademickiego;

4)      Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego ;

5)      Dyplom ukończenia studiów wyższych

6)      Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy.

7)      Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

8)      Ocenę pracy, o której mowa w  § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia  6 maja 2003r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ;

9)      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; wydanym w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. ( Dz. U. Nr 69 poz.332 z późn. zm.);

10)  Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674 z późn. zmianami).;

11)  Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

12)  Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4    ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 14 poz.114 z późn. zmianami )  ,

13)  Oświadczenie, że kandydat złożył oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1  do ustawy z dnia 7 września  2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oznaczony jako załącznik nr  1 a do ustawy z dnia  18 października 2006r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1171).

14)  Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zmian.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na  stanowisko dyrektora ………..”( wpisać konkretną placówkę) , w terminie  do dnia 11  czerwca  2008 r.  na adres:

Burmistrz Gminy Sułkowice

32-440 Sułkowice


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Sułkowice.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.
Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=485