XX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 27-05-2008 o godz. 14:37:51
Temat: Rada Gminy Sułkowice


K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 maja (czwartek) 2008 r. o godz. 15.00
w budynku dawnej szkoły podstawowej
(Sułkowice, Rynek 6)

 
Obrady XX sesji Rady Miejskiej poprzedzone będą wizytacją na składowisku odpadów (zbiórka o godz. 14 00 na składowisku odpadów).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 8. Analiza prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sułkowice.
 9. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień w Gminie Sułkowice na rok 2008
  2. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2008 r.
  3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  4. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Sułkowice
  5. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Harbutowicach
  6. sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice.
 10. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski.
 12.  Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=480