Organizacja przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2008/2009
Data: 27-05-2008 o godz. 12:50:25
Temat: Oświata - zarządzenia archiwalneZarządzenie Nr 27/2008 Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 23.04.2008r.


w sprawie: organizacji przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2008/2009.Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje :


Zasady naboru dzieci do przedszkoli

§1


1.      Pierwszeństwo przy naborze do przedszkola mają dzieci zamieszkujące obwód przedszkola.

2.      Dziecko spoza obwodu przedszkola (w drugiej kolejności spoza terenu gminy) można przyjąć w miarę wolnych miejsc po zakończeniu procedury naboru.

3.      Do oddziału integracyjnego przyjmuje się dzieci niepełnosprawne z terenu całej gminy; nie obowiązują w tym wypadku obwody przedszkolne.


Zasady tworzenia oddziałów

§2


1.      Podstawą organizacji pracy przedszkola jest liczba dzieci przyjętych do placówki, deklarowany dzienny czas ich pobytu oraz liczba spożywanych przez nich posiłków.
2.      Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25 dzieci.
3.      W oddziałach integracyjnych liczba dzieci nie może przekroczyć 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
4.      W przypadku spadku liczby dzieci w oddziałach w ciągu dnia, wprowadza się łączenie oddziałów.

Zasady organizacji procesu dydaktycznego

§3


1.      Liczbę etatów nauczycielskich tworzy się w zależności od liczby oddziałów oraz tygodniowej liczby godzin funkcjonowania przedszkola.
2.      W oddziale integracyjnym zatrudnia się nauczyciela wspomagającego.
3.      Zajęć dydaktycznych wykraczających poza minimum programowe nie wlicza się do pensum dydaktycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Zasady tworzenia stanowisk administracji i obsługi


§4


1. Przyjmuje się następujące normy tworzenia etatów obsługi przedszkoli:

a)      woźna oddziałowa – 0,5 etatu na jeden oddział przedszkolny.

b)      kucharka – 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia.

c)      pomoc kuchenna – 1 etat na 60 dzieci żywionych ( co najmniej 2 posiłki ).

d)      intendent – 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia.

2. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenie zatrudnienia pracowników obsługi.§5


Zatrudnienie pracowników pedagogicznych i obsługi winno być konsultowane z organem prowadzącym przedszkola.

§6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=478