Wybór ofert na realizację zadania sfery pożytku publicznego
Data: 09-05-2005 o godz. 17:17:17
Temat: ogłoszenia


Zarządzenie Nr 18 /05
Burmistrza Gminy w Sułkowice
z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania sfery pożytku publicznego na terenie gminy Sułkowice w roku 2005 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), uchwały Nr XXV/160/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sułkowice na rok 2005, uchwały Nr XXV/162/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”, zarządzam co następuje: § 1
  1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 10/05 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 kwietnia 2005 r., na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz dla dzieci z tzw. podwyższonego ryzyka pt. ”Radość bez alkoholu – wakacje dla wszystkich” dokonuje się wyboru oferty i powierza się wykonanie zadania Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach. Na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10.000.- złotych.
  2. Odrzucono ofertę Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportowego Tańca Towarzyskiego ABAT w Myślenicach, ul. S. Jordana 4, która nie spełniała wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzenia 10/05 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 kwietnia 2005 r. (brak aktualnego odpisu z rejestru KRS, brak sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, brak harmonogramu realizacji zadania).
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz
mgr inż. Józef MardausArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=46