Wybrano oferty na realizację zadań sfery pożytku publicznego
Data: 09-05-2005 o godz. 17:07:39
Temat: ogłoszenia


Zarządzenie Nr 15/05
Burmistrza Gminy w Sułkowice
z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie gminy Sułkowice w roku 2005 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), uchwały Nr XXV/160/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sułkowice na  rok  2005, uchwały Nr XXV/162/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2005" , zarządzam co następuje: § 1
 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 6/05 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 10 marca 2005 r., na realizację zadań publicznych z zakresu:
  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonuje się wyboru ofert i przyznaje się dotację dla:
   • KS "Gościbia" Sułkowice – Sekcja Piłki Nożnej na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 20.000.- zł.-
   • KS "Gościbia" Sułkowice – Sekcja Piłki Ręcznej na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 10.000.-zł.
   • UKS "Katana" Sułkowice na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 8.000.-zł.
   • UKS "Plon" Krzywaczka na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 4.000.-zł.
   • MKS "Zielona" Sułkowice na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 10.000.-
   • MKS "Krak-Sport" Kick-Boxing, Boks - Sekcja Krzywaczka na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 4.000.-zł.
   • LKS "Rudnik" w Rudniku na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w kwocie 4.000.-zł.
  2. przeciwdziałania patologiom społecznym – dokonuje się wyboru oferty i przyznaje się dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Kolonia" w Harbutowicach na realizację zadania "Spotkania konsultacyjno – integracyjne 2005" w kwocie 6.000.-zł.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz
mgr inż. Józef MardausArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=45