Postanowienie GP.7624-1/08
Data: 21-03-2008 o godz. 08:01:03
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


„Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956, 957, 975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich” dotyczącego
„Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690”.

Postanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:
„Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich” dotyczącego
„Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690”
na działkach: nr 1094, 1128, 1132/3, 1132/4, 1132/5, 1133, 1134/4 położonych w Rudniku gmina Sułkowice;  nr 1, 2, 3, 9, 15, 16 położonej w Biertowicach
gmina Sułkowice


GP. 7624-1/08

Sułkowice 18.03.2008. r.

POSTANOWIENIE

 Działając na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

– postanawia –

 

 
zwolnić inwestora:
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
30-085 Kraków; ul Głowackiego 56


z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:

„Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich”

dotyczącego

„Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690”

planowanego na działkach:

nr 1094, 1128, 1132/3, 1132/4, 1132/5, 1133, 1134/4 położonych w Rudniku gmina Sułkowice
 nr 1, 2, 3, 9, 15, 16 położonej w Biertowicach gmina Sułkowice

Uzasadnienie

Planowana inwestycja nie należy do grupy przedsięwzięć, które zostały wymienione w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 3 POŚ Urząd Miejski w Sułkowicach zasięgnął opinii, co do obowiązku sporządzenia raportu u Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organy te, postanowieniami nr OS.IV.0718/26/08 z dnia 21.02.2008, i PSE.NZ-420/21/08 z dnia 10.03.2008r. uznały, że przedsięwzięcie polegające na przebudowie istniejącego mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice nie wymaga sporządzenia raportu.
Prace budowlane będą polegały na rozbiórce istniejącego obiektu, wykonania nowego, wykonania dojazdów, umocnień koryta oraz przełożeniu sieci teletechnicznych. W projekcie przewidziano zapewnienie ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót poprzez zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego i zachowanie wszelkich środków ostrożności, tak by przebudowa mostu nie spowodowała zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruch drogowego.
Mając powyższe na względzie postanowiono jak w sentencji.

 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
 

Otrzymują:
1.    Inwestor
2.    Strony wg wykazu
3.    A/a

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Myślenicach; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
32-400 Myślenice, ul. Reja 13
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106


 Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=432