W doborowym towarzystwie
Data: 18-03-2008 o godz. 22:48:57
Temat: Środowisko, Ekologia


W doborowym towarzystwie
Gmina Sułkowice nagrodzona w konkursie WFOŚiGW w Krakowie w kategorii Ochrona Powierzchni ZiemiW kolejnej edycji konkursu pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wysiłki gminy w dziedzinie działań proekologicznych zostały docenione. Po analizie i weryfikacji przedstawionych ankiet w ramach konkursu EKOLOGICZNA GMINA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO wybrano najlepsze samorządy w następujących kategoriach:

1. Miasto Tarnów w kategorii EKO PRIX
2. Miasto Kraków
w kategorii Ochrona Wód
3. Gmina Sułkowice
w kategorii Ochrona Powierzchni Ziemi
4. Gmina Kęty
w kategorii Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody.

Przyznano nagrody pieniężne w następującej wysokości:
- dla Miasta Tarnowa – 150.000,-zł
- dla Miasta Krakowa – 75.000,-zł
- dla Gminy Sułkowice – 75.000,-zł
- dla Gminy Kęty – 50.000,-złNieprzypadkowo przytoczeni są wszyscy laureaci konkursu. Miejsce wśród tak szacownego grona świadczy o ogromnej pracy i zaangażowaniu wielu ludzi zajmujących się problemem ochrony środowiska. Przyznanie nagrody jest kolejnym dowodem na to, że zmierzamy w dobrym kierunku, a podjęte działania zauważane są przez Wojewodę. Przypomnę, że w ubiegłym miesiącu Gmina Sułkowice otrzymała Certyfikat „Mecenas Polskiej Ekologii” z rąk Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

  Gmina Sułkowice konsekwentnie tworzy warunki do prawidłowego gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów poprzez zorganizowanie nowoczesnego składowiska i wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w odpowiedni sprzęt, kosze i worki do segregacji. Działania na rzecz ochrony ziemi znalazły odzwierciedlenie już w 1999 r., kiedy to oddano do eksploatacji nowe składowisko spełniające wymagania instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Wprowadzono system segregacji surowców „u źródła”, wyposażając posesje w odpowiednia worki. 

  W 2005 roku rozbudowano składowisko o nową nieckę z pełną infrastrukturą techniczną oraz uzupełniono istniejące zaplecze techniczne o nowe obiekty polepszające sprawność działania składowiska, wyposażając je w wagę, kompaktor, dodatkową komorę na odcieki z możliwością ich zawracania na składowisko celem nawilżania odpadów. Powierzchnia składowiska po rozbudowie wynosi 2,20 ha i ma pojemność 86 881m3. 

 Obecnie zaprojektowana została linia sortownicza służąca do odzysku surowców wtórnych z masy odpadów zmieszanych oraz kompostowania odpadów organicznych. Inwestycja stanowić będzie kolejny etap zgodny z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami, który jest również zapisany w Programach Gospodarki Środowiska (gminnym i powiatowym).
Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2008 r., a zakończenie w lipcu 2009 r.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 6 czerwca 2007 r. zwiększyła pięciokrotnie wysokość opłaty za składowanie między innymi zmieszanych odpadów komunalnych. Za tonę śmieci z gospodarstw domowych, które trafiają na wysypisko, samorządy płacą  75 zł, a nie 15 zł - jak to było do niedawna. Co to oznacza dla zwykłych ludzi? Podwyżki opłat za wywóz śmieci, ale także większe zainteresowanie firm recyklingiem odpadów, który nareszcie stanie się konkurencyjny. Opłata dotyczy odpadów niesegregowanych (wytwarzanych przez gospodarstwa domowe), obciąża zarządzających składowiskami, więc ma wpływ na cenę usług związanych z odbieraniem odpadów. Opłata marszałkowska za składowanie odpadów miała w swoim założeniu zmusić samorządy i mieszkańców do ograniczenia strumienia odpadów deponowanych na składowiskach, a w konsekwencji zbudować system zorganizowanej zbiórki surowców do ponownego wykorzystania. U nas system działa od kilku lat i jest sukcesywnie udoskonalany. Linia sortownicza i kompostownia są elementami tego systemu i pozwolą na przedłużenie cyklu życia istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach poprzez ograniczenie ilości odpadów zmieszanych deponowanych w niecce, czyli wyselekcjonowanie surowców wtórnych przeznaczonych do odzysku oraz wyodrębnienie odpadów organicznych (domowe odpady, odpady zielone oraz odpady ściekowe) w celu kompostowania.


Jerzy Biernat


wysypisko

Wysypisko śmieci w Sułkowicach.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=425