Zarządzenie Nr 17/2008
Data: 07-03-2008 o godz. 14:44:26
Temat: ogłoszenia


Zarządzenie Nr  17/2008
Burmistrza Gminy w Sułkowice
z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie gminy Sułkowice w roku 2008Na   podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), Uchwały Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia    „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  rok 2008” , Uchwały Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii  oraz innych uzależnień w Gminie Sułkowice na  rok  2008,   zarządzam co następuje :

§ 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza   Gminy   Sułkowice  z  dnia 10 stycznia  2008 r., na  realizację zadań   publicznych Gminy Sułkowice przeznaczonych do powierzenia organizacjom pozarządowym , dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotacje :

1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  dla:


- KS ”Gościbia” Sułkowice
 91.600.-zł.

- UKS „Katana” Sułkowice
 20.000.-zł.

- UKS „Plon” Krzywaczka
 18.000.-zł.

- MKS „Zielona” Sułkowice
 24.000.-zł.

- MKS „Krak-Sport” Sekcja Krzywaczka
 7.052.-zł.

- LKS „Rudnik”
 5.750.-zł.

- Gminny Szkolny Związek Sportowy w Sułkowicach
 18.300.-zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna Sułkowice
 5.360.-zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna Harbutowice

 6.160.-zł.

- Stowarzyszenie Gospodyń Sułkowice

 3.778.-zł.

  
Razem :
200.000.-zł.2) w zakresie  przeciwdziałania  patologiom  społecznym dla :

-  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach na realizację   zadania „Spotkania konsultacyjno – integracyjne 2008” w  kwocie  7.000.-zł. oraz  na  realizację zadania „Dni Sportu” w kwocie 2.000.-zł.


§ 2

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją ww. zadań wyznacza się Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, Referat Finansowy oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=423