Zawiadomienie GP.7624-1/08
Data: 15-02-2008 o godz. 13:12:45
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


Zawiadomienie GP.7624-1/08 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

 "Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich"

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich" dotyczącego "Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"

Sułkowice, dnia 14.02.2008r

nasz znak:GP.7624-1/08


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami)


z a w i a d a m i a   s i ę,


że na wniosek: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

30-065 Kraków; ul Głowackiego 56


z dnia 14.02.2008r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 "Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich" dotyczącego "Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"
nr 1094, 1132/4, 1133 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

nr 1, 2, 3, 9, 15 położonych w Rudniku, gmina Sułkowice


W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi przy wniosku materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 116

w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 17:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.


Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 15.02.2008r.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=407