Konkurs na wolne stanowisko
Data: 08-02-2008 o godz. 15:31:47
Temat: Nabór pracowników - archiwum


 Burmistrz Gminy Sułkowice
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach


Sułkowice, 8 lutego 2008 r.


Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1, 32-440

Burmistrz Gminy Sułkowice
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

Wymiar etatu: 3/4

1.      Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji
b)      studia podyplomowe (lub kurs kwalifikacyjny) w zakresie zarządzania
c)      co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (uwzględniając wymóg zawarty w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z  dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych - t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)
d)      umiejętność obsługi komputera - m.in. pakiet MS OFFICE
e)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.


2.      Wymagania dodatkowe:
a)      znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych
b)       cechy charakteru: samodzielność i dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      kierowanie i nadzór nad zespołem pracowników Świetlicy
b)      układanie przy współudziale wychowawców specyficznego dla tej placówki planu pracy
c)      zatwierdzanie i nadzorowanie planu pracy Świetlicy programów poszczególnych grup oraz odpowiadanie za ich prawidłową realizację
d)      przedkładanie Burmistrzowi planu pracy Świetlicy i programów poszczególnych grup w terminach półrocznych
e)      nadzorowanie i kontrolowanie wychowawców i pozostałego personelu Świetlicy
f)       współpraca z pracownikami socjalnymi OPS w zakresie spraw dotyczących pracy socjalnej z rodziną
g)      sporządzanie i przedkładanie Burmistrzowi sprawozdania z działalności Świetlicy
h)      opracowywanie i przedkładanie Burmistrzowi planów finansowych Świetlicy
i)        właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Świetlicy
j)        inicjowanie i nadzorowanie imprez poza terenem placówki
k)      organizowanie i nadzorowanie wycieczek i wyjazdów podopiecznych
l)        opracowywanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Świetlicy.  1. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV)
b)      list motywacyjny
c)      kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu)
d)      kwestionariusz osobowy
e)      kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (dyplom, świadectwo)
f)       inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności
g)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się postępowanie sądowe w sprawie karnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta, pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach", w terminie do dnia 22 lutego 2008 r. do godz. 1430. Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=397