Postanowienie GP.7624-5/07
Data: 04-02-2008 o godz. 14:20:31
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


Postanowienie GP.7624-5/07

"Przyłącz wody opadowej z obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 3/6, 4/1, 3/2, 3/7, 4/2 do potoku Piegzówka"

Postanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:
 "Przyłącz wody opadowej z obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 3/6, 4/1, 3/2, 3/7, 4/2 w Rudniku do potoku Piegzówka"GP. 7624-5/07

Sułkowice 01.02.2008 r.

 

POSTANOWIENIE

 Działając na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

– postanawia –

zwolnić inwestora:
F.P.H.U. "ZIBI" IMPORT-EXPORT
Zbigniew Dańko, Bernadetta Dańko-Kruk, Dawid Dańko s.c.
Rudnik, ul. Dolna 155; 32-440 Sułkowice


z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:

"Przyłącz wody opadowej z obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 3/6, 4/1, 3/2, 3/7, 4/2 do potoku Piegzówka"

planowanego na działkach:
nr 3/6, 4/1, 3/2, 3/7, 4/2, 5, 9 położonych w Rudniku gmina Sułkowice
1133 położonej w Biertowicach gmina Sułkowice

Uzasadnienie

Planowana inwestycja nie należy do grupy przedsięwzięć, które zostały wymienione w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 3 POŚ Urząd Miejski w Sułkowicach zasięgnął opinii, co do obowiązku sporządzenia raportu u Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organy te, postanowieniami nr OS.IV.0718/175/07 z dnia 21.12.2007, i PSE.NZ-420-/171/07/08 z dnia 18.01.2008r. uznały, że przedsięwzięcie obejmujące swoim zasięgiem wykonanie wylotu kanalizacji opadowej i odprowadzenie ścieków wód opadowych z obiektów budowlanych, zlokalizowanego na działkach 3/6, 4/1, 3/2, 3/7, 4/2, 5, 9 położonych w Rudniku oraz działce nr 1133 położonej w Biertowicach gmina Sułkowice nie wymaga sporządzenia raportu. Natomiast z uwagi na zlewnię rzeki Skawinki z ujęciem wody pitnej należy ustalić maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w podczyszczonych wodach opadowych.
Mając powyższe na względzie postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:
1.    Inwestor
2.    Strony wg wykazu
3.    A/a

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Myślenicach; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
32-400 Myślenice, ul. Reja 13
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=389