Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice.
Data: 11-04-2011 o godz. 14:29:33
Temat: Informacje


Sułkowice, dn. 12.04.2011 r.

BURMISTRZ SUŁKOWIC

OBWIESZCZENIE
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XIV/104/07 z dnia 29 listopada 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice:


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, (pokój nr 113 Sala konferencyjna) w dniach od 20 kwietnia 2011 r. do 20 maja 2011 r., w godz. od 9.30 do 11.30 w dniach pracy Urzędu oraz w sobotę 7 maja 2011 r. od 9.30 do 11.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się; w dniu 11 maja 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach; Rynek 1, (pokój nr 113 Sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sułkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2011r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Sułkowice.

BURMISTRZ
/-/ Piotr Pułka


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1377