Ponowne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice.
Data: 18-03-2011 o godz. 12:58:01
Temat: Aktualności


Sułkowice, 18.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice
w zakresie wyznaczenia usług sportu i rekreacji -
wyciągi i trasy narciarskie wraz z zapleczem techniczno – socjalnym


       Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLII/329/2010 z dnia 25 lutego roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice:

Burmistrz Gminy Sułkowice

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice:


Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 marca 2011 r.  do 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna), w dniach od poniedziałku do soboty w godz. od 9ºº do 10ºº.

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach; Rynek 1, (pokój nr 113  Sala konferencyjna).

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sułkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r.

      Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

   
      Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub na jego adres.                                                                     

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Sułkowice.     
 
BURMISTRZ
/-/
mgr Piotr Pułka
Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1365