Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Data: 07-12-2010 o godz. 12:58:58
Temat: Informacje


Nabór na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 18 ust.2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277) Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Wymagania, które powinien posiadać kandydat na rachmistrza spisowego:
1) ukończone 18 lat;
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem);
3) posiadać prawa publiczne;
4) być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);
5) powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Sułkowice;
6) być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych tj. (od 5 stycznia 2011 r. do 19 lutego 2011 r. - także w soboty), obchodu przedspisowego (1-17 marca 2011 r.) , odprawy przepisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu: 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące dyspozycyjności. Szacuje się wstępnie, iż w miesiącu prace spisowe prowadzone będą przez 150-200 godzin (co stanowi równowartość całego etatu);
7) posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS;
8) posiadać pełną sprawność fizyczną;
9) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady;
10) być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
11) być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej;
12) posiadać doskonałą znajomość języka polskiego.


Wymagane dokumenty: 

1) podanie;
2) życiorys zawodowy (CV);
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach na potrzeby niniejszego naboru.

Miejsce i termin składania podań:

Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1, 32-440 Sułkowice
Sala Obsługi Klienta, pok. nr 01.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na rachmistrza spisowego”.

Termin składania podań: do 16.12.2010 r.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:

O terminie rozmowy zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Po ustaleniu ostatecznej grupy osób zakwalifikowanych do pracy jako rachmistrzowie, Urząd Miejski w Sułkowicach może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność tych osób.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą jeden cykl 4-dniowych szkoleń w okresie podanym w pkt. 6. Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z kandydatem umowy-zlecenia przez Urząd Statystyczny.

Dla zawarcia umowy - zlecenia kandydat na rachmistrza zobowiązany będzie do podania danych wymaganych przez GUS, w określonym terminie.
Rachmistrz spisowy złoży na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronnie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, podlega odpowiedzialności karnej.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Dziadkowiec
tel. 12 273 20 75 wew. 23
e-mail: malgorzata.dziadkowiec@sulkowice.pl


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1290