Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik
Data: 01-12-2010 o godz. 11:33:03
Temat: ogłoszenia


Sułkowice, dnia 01 grudnia 2010 r.

BURMISTRZ
SUŁKOWIC

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik
w jej granicach administracyjnych.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały Nr XLVII/364/10 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik w jej granicach administracyjnych.

Powierzchnia terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi około 1486 ha.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub drogą pocztową na adres Urzędu:    Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,

w terminie do dnia 4 stycznia 2011 r.


Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

BURMISTRZ
/-/
mgr Piotr Pułka  
Druk wniosku

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1279