XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 25-10-2006 o godz. 09:37:18
Temat: Rada Gminy Sułkowice


K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców gminy Sułkowice, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 października (czwartek) 2006 r. o godz. 9.00
w siedzibie Sułkowickiej Izby Gospodarczej (Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym i za okres kadencji.
 5.  Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej, oraz sprawozdanie za okres kadencji.
 6.  Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie za okres kadencji.
 7.  Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników.
 8.  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
 9.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury.
 10.  Zagadnienia inwestycyjne na rok 2007 i lata następne. Analiza realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  1 / zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
  2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik gmina Sułkowice,
  3/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Biertowicach,
  4/ uchwalenie Programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Sułkowice,
  5/ uchwalenie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sułkowice,
  6/ wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr XXXIV/224/06 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Sułkowice na rok2006,
  7/ ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Sułkowice.
 12.  Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 13.  Wolne wnioski.
 14.  Zamknięcie obrad sesji.
ZAPRASZAMY

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=127