LII sesja Rady Miejskiej
Data: 19-10-2010 o godz. 16:50:41
Temat: Rada Gminy SułkowiceK O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że LII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:
21 października (czwartek) 2010 r. w budynku dawnej szkoły
w Sułkowicach, o
godz. 9:00 (Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji.
2.        Przedstawienie porządku obrad.    
3.        Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4.        Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.        Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
7.        Informacja Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
8.        Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.        Informacja dotycząca oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
10.    Sport i rekreacja – informacja na temat działalności klubów sportowych.
11.    Zadania Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
12.    Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
   1)     zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku;
   2)     ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Sułkowice;
   3)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu;
   4)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
   5)     zmiany Uchwały Nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
   6)     trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.
13.    Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
14.    Wolne wnioski.           
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1207