Wyprawka 2010/2011
Data: 21-07-2010 o godz. 08:43:03
Temat: InformacjeWyprawka szkolna 2010/2011

      Od 16 sierpnia do 10 września br. rodzice mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.
Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.


      W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne oraz Zarządzeniem Nr 54/10 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 7 lipca 2010 r. uprzejmie informuję, że wnioski rodziców o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników mogą być składane od 16 sierpnia do 10 września br. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

Pomoc w formie dofinansowania będzie udzielana:

1) uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum;

2) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującym kształcenie  w klasach  I – VI szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względów na:

1) kryterium dochodowe (gdzie dochód netto na osobę nie przekracza 351,- zł), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) przypadki określone w art. 7 ww. ustawy, poza kryterium dochodowym, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;

3)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów  słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących kształcenie  w klasach  I – VI szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum.


Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników rodzic (spełniający kryterium dochodowe) winien dołączyć:

1.Właściwe zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny:
   1) zaświadczenie z zakłady pracy o wysokości dochodu netto;
   2) zaświadczenie z Urzędu Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
   3) oświadczenie osoby niepracującej a niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy o nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
   4) zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
   5) odcinek otrzymywanej renty/emerytury lub decyzja ZUS/KRUS o ich przyznaniu;
   6) dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów;
   7) kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, dodatku mieszkaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
   8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (forma opodatkowania, wysokość dochodu), w przypadku zawieszenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt;
lub
 
2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
W sytuacji ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie.

Zwrotu środków dokonuje się, co do zasady, na podstawie imiennego dowodu zakupu podręczników, do wysokości wartości udzielonej pomocy.

/-/ Rozalia Oliwa


1. Zarządzenie
2. Wniosek o zakup podreczników
3. Wniosek o zakup podreczników - kształcenie specjalne
4. Oświadczenie
5. Rozporządzenie

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1132