Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Środowisko: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody ...
22-03-2011 o godz. 13:56:46 przez Jarek (748 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Sułkowice, dnia 18.03.2011r
 GP.6220.2.2011

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 08.03.2011 r.
Pana Rafała Kaźmierczak 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24/39

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI ZLOKALIZOWANEGO
W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632”,


zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 3632 położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

(Czytaj więcej... | 2843 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
04-03-2011 o godz. 11:27:59 przez Jarek (1375 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
Sułkowice, dnia 03.03.2011 r.
GP.7624-1/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 01.03.2010 r., na wniosek Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B, pełnomocnika Inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej."


(Czytaj więcej... | 1529 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Wywóz i utylizacja eternitu
27-03-2009 o godz. 07:10:28 przez Jarek (913 odsłon)
Ochrona Środowiska
 
O G Ł O S Z E N I E


 
       Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że wzorem roku ubiegłego uruchomiony został program wywozu i utylizacji eternitu pochodzącego z pokryć dachowych.


       Osoby zainteresowane proszę o kontakt w tut. Urzędzie (I piętro pok. 115) w godzinach pracy, w terminie do 12 maja 2009 r.(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

Środowisko: Utrzymanie działek
27-03-2009 o godz. 07:06:06 przez Jarek (747 odsłon)
Środowisko, Ekologia

KOMUNIKAT

       Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina o obowiązku utrzymywania swoich działek w stanie, który nie zagraża sąsiednim uprawom poprzez zachwaszczenie.


       W przypadku niewykonania odpowiednich zabiegów: (oprysk, wykoszenie, zaoranie) właścicielowi działki zachwaszczonej decyzją  burmistrza nakazane zostanie wykonanie w odpowiednim terminie odpowiednich zabiegów.


PODSTAWA PRAWNA :
ART. 15 UST. 1 PKT 5 USTAWY O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH Z DNIA 3 LUTEGO 1995  ( DZ. U. z 2004 NR 121, POZ. 1266 Z PÓŹN. ZM. )(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Środowisko: Wypalanie traw
27-03-2009 o godz. 06:57:54 przez Jarek (820 odsłon)
Ochrona Środowiska

K O M U N I K A T

       Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. )

ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ROŚLINNOŚCI  NA ŁĄKACH, PASTWISKACH NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny
(art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody )


Sułkowice, dn.17.03.2009 r.(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Środowisko: Obwieszczenie GP.7624-6/08 o wszczęciu postępowania
20-03-2009 o godz. 22:35:13 przez Jarek (867 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

 

Obwieszczenie GP.7624-6/08 o wszczęciu postępowania:

- „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice”

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice”(Czytaj więcej... | 3601 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Przystąpienie do opracowania Prognozy oddziaływania na
26-01-2009 o godz. 09:47:51 przez Jarek (1008 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice.
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

 

(Czytaj więcej... | 2385 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Odszkodowania za szkody w uprawach
22-09-2008 o godz. 16:40:29 przez Jarek (2635 odsłon)
Ochrona ŚrodowiskaUrząd Miejski w Sułkowicach informuje, że szkody wyrządzone przez dziki, sarny i jelenie w uprawach i płodach rolnych należy zgłaszać w formie pisemnej na poniższe adresy kół łowieckich.

(Czytaj więcej... | 2835 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Konkurs ekologiczny dla dzieci
05-06-2008 o godz. 16:22:27 przez Jarek (851 odsłon)
Ochrona Środowiska-archiwalne

Szanowni Nauczyciele !

Drodzy Uczniowie !


 
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w „Konkursie ekologicznym dla dzieci” organizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego wspólnie z Małopolską Agencją Energii i Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


(Czytaj więcej... | 1241 bajtów więcej | Wynik: 1)

Środowisko: Decyzja GP.7624-1/08
19-05-2008 o godz. 15:06:43 przez Jarek (770 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich"

dotyczącego

"Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"

na działkach: nr 1094, 1132/4, 1133 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
nr 1, 2, 3, 9, 15 położonych w Rudniku, gmina Sułkowice


(Czytaj więcej... | 2146 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Wiosenne porządki
17-04-2008 o godz. 10:30:50 przez Jarek (839 odsłon)
Ochrona Środowiska-archiwalne 
Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że wszyscy mieszkańcy  gminy mogą nieodpłatnie przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe (wersalki, szafy, meble itp.)  na gminne składowisko odpadów w Sułkowicach.
Sprzęt oraz odpady można przekazywać w godzinach otwarcia składowiska  od  poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Maciej Budek


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Środowisko: Wywóz i utylizacja eternitu
17-04-2008 o godz. 10:25:14 przez Jarek (825 odsłon)
Ochrona Środowiska-archiwalne

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że wzorem roku ubiegłego uruchomiony został program wywozu i utylizacji eternitu pochodzącego z pokryć dachowych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w tut. Urzędzie w godzinach pracy I piętro pok. 115, w terminie do 12 maja 2008 r.


Maciej Budek

 (Czytaj więcej... | Wynik: 5)

Środowisko: Obowiązek utrzymania działek w należytym stanie
17-04-2008 o godz. 10:20:19 przez Jarek (1135 odsłon)
Ochrona Środowiska 
Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina o obowiązku utrzymania swoich  działek w stanie, który nie zagraża sąsiednim uprawom poprzez zachwaszczenie.


(Czytaj więcej... | 564 bajtów więcej | Wynik: 5)

Środowisko: Zawiadomienie GP.7624-2/08
14-04-2008 o godz. 11:15:45 przez Jarek (875 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychZawiadomienie GP.7624-2/08 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
"Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym, zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną"

(Czytaj więcej... | 2754 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Gmina Sułkowice - Mecenasem Polskiej Ekologii
05-02-2008 o godz. 10:54:45 przez Jarek (976 odsłon)
Środowisko, EkologiaW dniu 25 stycznia 2008 r. otrzymaliśmy najwyższe wyróżnienie w dziedzinie ekologii-  zaszczytny tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii, przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną.
Certyfikat i statuetka zostały wręczone na uroczystej Gali w Warszawie.  statuetka


(Czytaj więcej... | 3008 bajtów więcej | Wynik: 1)

Środowisko: Obowiązek utrzymywania gruntów rolnych
06-04-2007 o godz. 11:22:24 przez Jarek (948 odsłon)
Ochrona Środowiska-archiwalneKOMUNIKAT

URZĄD MIEJSKI W SUŁKOWICACH
PRZYPOMINA
O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA SWOICH DZIAŁEK
W STANIE, KTÓRY NIE ZAGRAŻA SĄSIEDNIM UPRAWOM POPRZEZ ZACHWASZCZENIE
W PRZYPADKU NIEWYKONANIA ODPOWIEDNICH ZABIEGÓW : (OPRYSK, WYKOSZENIE, ZAORANIE)WŁAŚCICIELOWI DZIAŁKI ZACHWASZCZONEJ DECYZJĄ WÓJTA, (BURMISTRZA) NAKAZANE ZOSTANIE WYKONANIE W ODPOWIEDNIM TERMINIE ODPOWIEDNICH ZABIEGÓW


(Czytaj więcej... | 663 bajtów więcej | Wynik: 4)

Środowisko: Czystość i porządek w gminach - zmiany prawne, regulamin
03-04-2007 o godz. 14:52:43 przez Jarek (1431 odsłon)
Ochrona ŚrodowiskaZmiany w ustawach związane z uchwaleniem nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

(Czytaj więcej... | 9800 bajtów więcej | Wynik: 1)

Środowisko: Ile płacimy za wodę i ścieki
03-04-2007 o godz. 14:45:28 przez Jarek (1423 odsłon)
Ochrona ŚrodowiskaOd stycznia br w naszej gminie obowiązuje nowa stawka za wodę dostarczaną z miejskiego wodociągu oraz za ścieki wprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej.
W związku z tym, że każdorazowa podwyżka opłat za dostarczaną wodę oraz za odprowadzane ścieki budzi żywe dyskusje wśród mieszkańców – odbiorców usług, przedstawiamy poniżej ceny m³ wody i ścieków w innych gminach.
Ceny w Sułkowicach są ujęte po podwyżce natomiast w innych gminach przed.

(Czytaj więcej... | 7616 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: ZARZĄDZENIE Nr 30/06 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
03-04-2007 o godz. 14:31:05 przez Jarek (1031 odsłon)
Ochrona Środowiska 
ZARZĄDZENIE Nr 30/06
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 30.06.2006 roku.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych(Czytaj więcej... | 5015 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Uwaga na drzewa
28-03-2007 o godz. 09:12:56 przez Jarek (1131 odsłon)
Ochrona Środowiska
Urząd Miejski w Sułkowicach informuje wszystkich właścicieli działek, że istnieje obowiązek ustawowy uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów rosnących na działce będącej ich własnością. Przepisów tych nie stosuje się do drzew i krzewów:

  1. w lasach,
  2. owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody),
  3. na plantacjach drzew i krzewów,
  4. których wiek nie przekracza 5 lat.
Zezwolenie wydawane jest bezpłatnie.(Czytaj więcej... | 1770 bajtów więcej | Wynik: 0)

Środowisko: Zakaz wypalania traw
09-03-2007 o godz. 11:35:29 przez Jarek (984 odsłon)
Ochrona Środowiska-archiwalneK O M U N I K A T

Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina, że zgodnie z 
art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn.zm. )

ZABRANIA SIĘ

WYPALANIA ROŚLINNOŚCI  NA ŁĄKACH, PASTWISKACH NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH

Kto nie przestrzega w/w ustawy podlega karze aresztu albo grzywny ( art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody )

Sułkowice, dn.05.03.2007 r.


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.37 sekund