Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Uchwała Nr XL/315/09 w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
Wysłano dnia 29-12-2009 o godz. 15:59:56
Temat: Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Oświata - uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XL/ 315 /09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice. Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5a ust.2 pkt.1 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami) -

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Uchwala się zasady i tryb korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice.


§ 2.


Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Przedszkolu - rozumie się przez to:

a) przedszkole ogólnodostępne,
b) przedszkole z oddziałem integracyjnym;

2) Rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub prawnego opiekuna dziecka;

3) Dziecku – rozumie się przez to dziecko zamieszkałe i zameldowane wraz z przynajmniej z jednym z rodziców – na terenie Gminy Sułkowice;

4) Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora przedszkola;

5) Statucie – rozumie się przez to statut przedszkola.

§ 3.

 

Przedszkola prowadzone są w formie jednostek budżetowych. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.

§ 4.

Usługi świadczone przez Przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Sułkowice w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 5.

 

Nauka religii w Przedszkolu organizowana jest bezpłatnie w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie Rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, poza czasem przeznaczonym na realizację podstaw programowych.


 

§ 6.
Rodzice Dzieci, które korzystają z usług Przedszkoli poza czasem przeznaczonym na realizację podstaw programowych, z zastrzeżeniem § 5, ponoszą opłatę miesięczną z tytułu ponoszonych kosztów w wysokości:

1) 4 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zmianami) - dla Dziecka przebywającego w Przedszkolu do 7 godzin dziennie z zastrzeżeniem § 4 i § 5;

2) 6 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zmianami) - dla Dziecka przebywającego w Przedszkolu powyżej 7 – do 9 godzin dziennie;

3) 8 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zmianami) - dla Dziecka przebywającego w Przedszkolu powyżej 9 godzin dziennie.


 

§ 7.

 

Świadczenia, o którym mowa w § 6, obejmuje następujący katalog (do wyboru przez Dyrektora):
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny Dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności Dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania i potrzebę aktywności;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny Dziecka;
5) język angielski;
6) rytmika.


§ 8.

 

Opłata, o której mowa w § 6, nie obejmuje kosztów produktów służących do przygotowania posiłków (wyżywienia).

§ 9.

 

Rodzice Dziecka uczęszczającego do Przedszkola zobowiązani są (z uwzględnieniem §4 i §5) do ponoszenia:
1) odpłatności za świadczenia, określone w § 6;
2) odpłatności za wyżywienie Dziecka, kalkulowanej w każdym Przedszkolu odrębnie przez Dyrektora.


 

§ 10.

 

Opłaty wnosi się miesięcznie, z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.


§ 11.

 

Środki finansowe, o których mowa w § 6, uzyskiwane z odpłatności za korzystanie z Przedszkola oraz za wyżywienie stanowią dochody Gminy.

§ 12.

 

Traci moc uchwała Nr X/60/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2007 r. Nr 562 poz. 3734) oraz Uchwała Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2008 r. Nr 172 poz. 1001).

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Socha

 


 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - uchwały Rady Miejskiej
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - uchwały Rady Miejskiej:
Uchwała Nr IX/57/07 regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli...


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund