Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Zarządzenie Nr 39/09 w sprawie organizacji szkół w roku szkolnym 2009/2010
Wysłano dnia 07-09-2009 o godz. 13:45:58
Temat: Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy
Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy

 

Zarządzenie Nr 39/09
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 26.05.2009 r.

w sprawie organizacji szkół w roku szkolnym 2009/2010.            Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz.142 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175 poz. 1086) –

zarządzam, co następuje:

Zasady naboru uczniów do szkół

§1

1.      Pierwszeństwo przy naborze uczniów do klas pierwszych mają uczniowie zamieszkujący obwód szkolny.

2.      Liczbę uczniów klas pierwszych ustala się na podstawie przyjętych deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów o realizacji obowiązku szkolnego w obwodzie szkoły podstawowej właściwym do miejsca zamieszkania dziecka.

3.      Przy projektowaniu ilości oddziałów, dyrektor szkoły winien kierować się liczbą uczniów zameldowanych i zamieszkujących w danym obwodzie szkolnym.

4.      Ucznia spoza obwodu można przyjąć tylko wówczas, gdy nie spowoduje to konieczności utworzenia dodatkowego oddziału lub podziału na grupy, czyli do oddziału liczącego poniżej 22 uczniów.

5.      Przy naborze uczniów do klas integracyjnych przyjmuje się uczniów niepełnosprawnych
z terenu całej gminy; nie obowiązują w tym wypadku obwody szkolne.


Zasady tworzenia oddziałów
§2

1.      Liczba uczniów w oddziałach w szkołach wielociągowych winna wynosić w zasadzie nie więcej niż 24.

2.      Nie tworzy się jednak nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w tych oddziałach byłaby niższa niż 16-17.

3.      W klasach integracyjnych nie więcej niż 20 uczniów, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

4.      Liczba uczniów w klasach sportowych powinna wynosić od 20 do 24 uczniów.

5.      W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie oddziałów mniejszych.

6.      Zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne w gimnazjum, prowadzone zgodnie
z zapotrzebowaniami młodzieży i możliwościami organizacyjnymi szkoły, mogą być blokowane lub realizowane okresowo w zasadzie dla oddziałów klasowych
( dla grupy liczącej nie mniej niż 20 uczniów).

7.      Przyjęcie dziecka do danej klasy w trakcie roku szkolnego nie może skutkować podziałem klasy na grupy.

8.      W trakcie roku szkolnego podział klasy na grupy może nastąpić w sytuacji wyjątkowej, tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu prowadzącego.


Zasady organizacji procesu dydaktycznego

§3

Czwarta godzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin winna być organizowana przez szkołę jako zajęcia pozalekcyjne
i realizowana w formie:

1)        zajęć sportowych i rekreacyjnych;

2)      gier i zabaw ruchowych;

3)      zajęć korekcyjno-wyrównawczych;

4)      aktywnych form turystyki;

5)      imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;

6)      uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.


§ 4.

Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w zmienionym ramowym planie nauczania
a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.


§ 5.

W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum podziału oddziału na grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, za wyjątkiem czwartej godziny wychowania fizycznego.

§ 6.

Dodatkowe godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być realizowane po uzyskaniu przez dyrektora szkoły pisemnej zgody organu prowadzącego szkołę.


§ 7.

Pracę świetlicy szkolnej należy zorganizować biorąc pod uwagę czas pracy rodziców uczniów/ prawnych opiekunów i rzeczywisty czas przebywania dzieci w świetlicy.


§ 8.

Czytelnia szkolna może być miejscem odrabiania lekcji i samodzielnej pracy ucznia pod opieką nauczyciela.


§ 9.

W przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, dyrektor przyznaje następującą ilość godzin:

1)        dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – 4 godziny;

2)      dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – 6 godzin;

3)      dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – 8 godzin;

4)      dla uczniów gimnazjum – 10 godzin.


Zasady zatrudniania pedagoga szkolnego i bibliotekarza

§ 10.

W szkołach może być utworzone stanowisko pedagoga szkolnego.

§ 11.

1.      Przydział etatu nauczyciela bibliotekarza odbywa się proporcjonalnie do liczby uczniów, przyjmując jeden etat na 300 uczniów.
2.      Określona w punkcie pierwszym norma wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 uczniów.

3.      W szkołach liczących od 150 – 200 uczniów – 0,5 etatu.

4.      W szkołach liczących mniej niż 150 uczniów przysługuje 1godzina pracy na 10 uczniów.

5.      W wyjątkowych przypadkach organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na zwiększenie etatu nauczyciela bibliotekarza.


Zasady tworzenia stanowisk kierowniczych w szkołach

§ 12.

W szkołach liczących, co najmniej 12 oddziałów – tworzy się stanowisko wicedyrektora.
W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie dodatkowego etatu wicedyrektora.


Dodatkowe informacje do planowania organizacji szkoły

§ 13.

Zatrudnienie pracowników winno być konsultowane z organem prowadzącym szkoły.


§ 14.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do podjęcia we właściwym trybie i terminie decyzji kadrowych wynikających z zatwierdzonego projektu arkusza organizacji pracy swojej placówki.

§ 15.

Do arkusza organizacji należy obowiązkowo załączyć:

1) szkolny plan nauczania dla klas rozpoczynających cykl kształcenia w roku szkolnym 2009/2010;

2) szkolne plany nauczania dla klas kontynuujących naukę;

3) propozycję form realizacji czwartej godziny wychowanie fizycznego zaopiniowaną przez radę pedagogiczną i radę rodziców;

4) informację o liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, ze wskazaniem nauczycieli odbywających staż oraz terminów złożenia wniosków o podjęcie postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym 2009/2010;

5) wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkole z podaniem ich kwalifikacji;

6) wykaz nauczycieli, którzy będą uzupełniać etat w innej szkole;

7) wykaz uczniów, którzy kwalifikują się do indywidualnych form pomocy podając m.in.: numer i datę wydania orzeczenia/opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8) propozycję realizacji przez nauczycieli zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela ( tzw. „19 – tej” godziny).


§ 16.

Dla umożliwienia koordynacji spraw związanych z ruchem kadrowym w gminie (przenoszenie nauczycieli oraz konieczność uzupełniania etatu) sprawy kadrowe należy uzgadniać z organem prowadzącym.


§ 17.

Uwzględniając konieczność wdrożenia nowych uregulowań prawnych, ustalam następujący harmonogram czynności związanych z zatwierdzeniem arkusza organizacji szkoły:

1)      konsultacje indywidualne i wstępne przygotowanie arkusza organizacji (w jednym egzemplarzu) wraz z załącznikami – do 30 kwietnia 2009r.;

2)      sporządzenie arkusza organizacji, uzyskania opinii Rady Pedagogicznej oraz związków zawodowych (Nr uchwały i datę uchwały RP należy wpisać do arkusza) i złożenie arkuszy wraz z załącznikami – do 5 czerwca szkoły podstawowe, do 26 czerwca gimnazja;

3)      zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący oraz przekazanie ich dyrektorowi szkoły -  do 30 czerwca.


§ 18.

W terminie do 10 września br. należy aneksem dokonać korekty danych zawartych w projektach organizacyjnych w oparciu o sprawozdanie GUS dotyczące liczby uczniów.


§ 19.

Wydruki arkuszy kalkulacyjnych oraz szczegółowe przydziały czynności nauczycieli zawarte w arkuszu organizacyjnym programu Arkusz Optivum należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach w terminie do dnia 20 września 2009r.


§ 20.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy:
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie uczęszczania do Gimnazjum w Sułkowicach uczniów z rocznika 1995 oraz 1994 zamieszkałych w Sołectwie Rudnik.


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.15 sekund