Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Zarządzenie Nr 40/09 w sprawie: organizacji przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2009/2010.
Wysłano dnia 07-09-2009 o godz. 13:44:02
Temat: Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy
Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy

Zarządzenie Nr  40/09
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie: organizacji przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2009/2010.Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)-


zarządzam, co następuje :


Zasady naboru dzieci do przedszkoli

§1


1.      Pierwszeństwo przy naborze do przedszkola mają dzieci zamieszkujące obwód przedszkola, z tym że zapewnia się miejsce dla dzieci 5- i 6- letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

2.      Dziecko spoza obwodu przedszkola (w drugiej kolejności spoza terenu gminy- pod warunkiem uiszczenia pełnej odpłatności) można przyjąć w miarę wolnych miejsc po zakończeniu procedury naboru.

3.      Do oddziału integracyjnego przyjmuje się dzieci niepełnosprawne z terenu całej gminy; nie obowiązują w tym przypadku obwody przedszkolne.Zasady tworzenia oddziałów

§2


1.      Podstawą organizacji pracy przedszkola jest liczba dzieci przyjętych do placówki, deklarowany dzienny czas ich pobytu oraz liczba spożywanych przez nich posiłków.
2.      Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25 dzieci.
3.      W oddziałach integracyjnych liczba dzieci nie może przekroczyć 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
4.      W przypadku spadku liczby dzieci w oddziałach w ciągu dnia, wprowadza się łączenie oddziałów.

Zasady organizacji procesu dydaktycznego

§3


1.      Liczbę etatów nauczycielskich tworzy się w zależności od liczby oddziałów oraz tygodniowej liczby godzin funkcjonowania przedszkola.
2.      W oddziale integracyjnym zatrudnia się nauczyciela wspomagającego.
3.      Zajęć dydaktycznych wykraczających poza minimum programowe nie wlicza się do pensum dydaktycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Zasady tworzenia stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi


§4


1. Przyjmuje się następujące normy tworzenia etatów obsługi przedszkoli:

1)      woźna oddziałowa – 0,5 etatu na jeden oddział przedszkolny;

2)      kucharka – 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia;

3)      pomoc kuchenna – 1 etat na 60 dzieci żywionych ( co najmniej 2 posiłki );

4)      intendent – 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia.

2. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenie zatrudnienia pracowników obsługi.§5


Zatrudnienie pracowników pedagogicznych i obsługi winno być konsultowane z organem prowadzącym przedszkola.


Dodatkowe informacje do planowania organizacji przedszkola


§6

Uwzględniając konieczność wdrożenia nowych uregulowań prawnych, ustalam następujący harmonogram czynności związanych z zatwierdzeniem arkusza organizacji przedszkola:
1)      konsultacje indywidualne i wstępne przygotowanie arkusza organizacji ( w jednym egzemplarzu ) wraz z załącznikami – do 30 kwietnia 2009 r.,
2)      sporządzenie arkusza organizacji, uzyskania opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych ( Nr uchwały i datę uchwały RP należy wpisać do arkusza ) i złożenie arkuszy wraz z załącznikami – do 15 czerwca,
3)      zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący oraz przekazanie ich dyrektorowi przedszkola – do 30 czerwca.

§7

W terminie do 10 września br. należy aneksem dokonać korekty danych zawartych w projektach organizacyjnych w oparciu o sprawozdanie GUS dotyczące liczby dzieci.


§8

Wydruki arkuszy kalkulacyjnych oraz szczegółowe przydziały czynności nauczycieli zawarte w arkuszach organizacyjnych programu Arkusz Optivum należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach w terminie do dnia 20 września 2009 r.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy:
Nagroda Burmistrza dla Wybitnego Ucznia


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.15 sekund