Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 27-04-2009 o godz. 10:42:25
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice

 
KOMUNIKAT

 

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 kwietnia (wtorek) 2009 r. o godz. 8.00 w budynku dawnej szkoły podstawowej (Sułkowice, Rynek 6)
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII  sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2008 r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2008, w szczególności:
  1) informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2008 r.;
  2) odczytanie opinii RIO w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r.;
  3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Sułkowice;
  4) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5) poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 9. Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych Gminy.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień w Gminie Sułkowice.
 11. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 r.;
  2) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sułkowice Panu Stanisławowi Kufrejowi;
  3) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sułkowice Panu Adamowi Matodze;
  4) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sułkowice do realizacji projektu w ramach 3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”  Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”; 
  5) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sułkowice;
  6) uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sułkowice;
  7) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sułkowice;
  8) upoważnienia Burmistrza Gminy Sułkowice do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia
   pn. „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1.;
  9) nadania imienia Króla Kazimierza III Wielkiego Szkole Podstawowej w Rudniku;
  10) zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice;
  11) nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, stanowiącej drogę;
  12) sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice oraz ustanowienia służebności;
  13) powołania doraźnej Komisji Nagród na 2009 r.;
 12. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund