Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią
Wysłano dnia 19-08-2008 o godz. 14:21:21
Temat: Lokalna Grupa Działania - aktualności
Lokalna Grupa Działania - aktualności
W ślad za informacją z poprzedniego numeru Klamry przedstawiamy kolejne szczegóły dotyczące budowanego partnerstwa gmin Myślenice i Sułkowice.  Pełną informację dotyczącą tej inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej www.sulkowice.pl w dziale Lokalna Grupa Działania. Są tam wszystkie opracowane obecnie dokumenty, jest także możliwość zadania pytania i przesłania opinii.I. KALENDARZ WYDARZEŃ

11 lipca 2008 r. w budynku  Starej Szkoły w Rynku w Sułkowicach odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania (LGD) dla Gmin Myślenice i Sułkowice.

W zebraniu uczestniczyło 22 osoby z obu naszych gmin. Zebranie prowadził konsultant zewnętrzny pan Krzysztof Kwatera.

Uchwalono Statut oraz wybrano Komitet Założycielski stowarzyszenia w składzie:

1.       Kazimierz Dąbrowski (Gmina Myślenice)

2.       Anna Dziedzic (Gmina Myślenice)

3.       Adam Gumularz (Gmina Sułkowice)

4.       Rozalia Oliwa (Gmina Sułkowice)

Zdecydowano, że nowe stowarzyszenie będzie nosiło nazwę Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, a jego siedzibą będzie miasto Sułkowice.

17 lipca w Urzędzie Miejskim w Myślenicach odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Założycielskiego, w trakcie którego opracowano dokumenty niezbędne do rejestracji LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Stosowny wniosek został złożony w Sądzie Rejonowym - Kraków Śródmieście XI Wydział Gospodarczy   w dniu 23 lipca .


20 lipca odbyły się, prowadzone przez pana Krzysztofa Kwaterę,   spotkania informacyjne w Rudniku i Harbutowicach.

W trakcie tych spotkań omówiono możliwości,  jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich społecznościom zorganizowanym w lokalnych grupach działania. Niestety frekwencja na spotkaniach nie była zadowalająca, więc będziemy chcieli zorganizować po wakacjach kolejne spotkania, poprzedzone szerszą akcją promocyjną.


28 lipca, ponownie w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe LGD „Między Dalinem i Gościbią”, poświęcone opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin Myślenice i Sułkowice.  Pomimo okresu wakacyjnego uczestniczyło w nim 29 osób, członków założycieli LGD oraz zaproszonych do współpracy przedstawicieli z obydwu naszych gmin.

Celem działania osi 4 – Leader jest budowanie kapitału społecznego oraz polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Lokalne grupy działania, aktywizujące przedstawicieli ważnych dla rozwoju sektorów, mają stać się istotnym elementem systemu zarządzania na szczeblu lokalnym. Aby cel ten zrealizować, LGD musi wypracować i uzgodnić lokalną strategię rozwoju (LSR) akceptowaną przez mieszkańców obydwu naszych gmin, a zarazem spełniającą wymogi określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 i przepisach wykonawczych do tego programu. W ramach podejścia Leader będą  bowiem finansowane projekty wpisujące się w Lokalne Strategie Rozwoju, wybrane przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Nasza strategia musi być więc profesjonalnie opracowana i zapełniona dobrymi projektami, oczekiwanymi przez mieszkańców, a zarazem realistycznymi. To pierwsze z wyzwań dla naszej LGD. Uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę stanu obecnego oraz nakreślili roboczą wersję wizji rozwoju obszaru działania LGD. Zaproponowano też najważniejsze cele, których osiągnięcie pozwoli tę wizję zrealizować.  Wykreowanie produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym, szczególnie w zakresie turystyki pielgrzymkowej i aktywnej; agroturystyki i ekoturystyki.

  1. Rozwój infrastruktury turystycznej (agroturystycznej) i paraturystycznej.
  2. Podniesienie świadomości ekologicznej i kulturowo-historycznej; zachowanie zabytków.
  3. Wzrost dochodowości gospodarstw rolnych poprzez działalność pozarolniczą, poza agroturystyką.
  4. Wzrost aktywności społecznej; większy stopień pozyskiwania środków pomocowych, w tym unijnych.
  5. Rozwój terenów do inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych.
  6. Wzrost dostępności do technologii   informatycznych,  w tym dla osób starszych.
  7. Wykreowanie centrów wsi.
  8. Poprawa stanu dróg.
  9. Skuteczna i skoordynowana promocja obszaru LGD.
Chociaż propozycje te mają charakter roboczy, zdecydowaliśmy się je opublikować, aby każdy mieszkaniec naszej gminy mógł uczestniczyć w budowaniu strategii, poprzez opiniowanie przedstawionych propozycji lub przedstawienie własnych.

1 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach odbyło się II spotkanie Komitetu Założycielskiego poświęcone opracowaniu wzorów deklaracji członkowskich, projektów uchwał stowarzyszeń zamierzających przystąpić do naszej LGD oraz wzorów deklaracji poparcia dla osób przystępujących do LGD jako przedstawicieli grup nieformalnych. Opracowano również wzory kart projektów, jakie powinni wypełnić przyszli wnioskodawcy do funduszy unijnych, aby ich projekt został włączony do Lokalnej Strategii Rozwoju.


Do końca sierpnia będą kontynuowane prace w zespołach roboczych, mające na celu wypracowanie propozycji projektów służących realizacji celów nakreślonych w trakcie spotkania w dniu 28 lipca. We wrześniu sfinalizujemy budowę Lokalnej Strategii Rozwoju; mamy nadzieję,  że już po rejestracji LGD i w znacznie liczniejszym zespole.


II. NABÓR CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zgodnie z wymogami podejścia Leader, lokalna grupa działania musi być partnerstwem złożonym z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.  Skład i liczebność tej grupy będzie dla Samorządu Województwa podstawą do wyboru LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zadaniem Komitetu Założycielskiego jest zwołanie pierwszego zebrania walnego po zarejestrowaniu LGD. Na to zebranie powinni  więc być zaproszeni nie tylko założyciele LGD, lecz wszyscy chętni do współpracy partnerzy, spełniający wymogi członkowstwa zawarte w Statucie. Wymogi te opisano w ust. 2 i 3 § 13 Statutu:


... „
ust 2. Członkiem zwyczajnym LGD może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:
1) Jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; lub
2) Jest rolnikiem prowadzącym osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych; lub
3) Jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne; lub
4) Jest reprezentantem niesformalizowanych grup (struktur) społecznych, takich jak koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców itp. i przedstawi pisemną rekomendację od minimum 10 osób – członków takiej grupy (struktury); lub
5) Jest reprezentantem Rad Sołeckich;

oraz uczestniczy w spotkaniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski.


ust. 3.
Członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w LGD, który uczestniczy w spotkaniu założycielskim. Osoba prawna może też złożyć pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania na zewnątrz danej osoby prawnej.” ...

Zapraszamy więc do współpracy wszystkich partnerów, którzy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chętnych prosimy o zapoznanie się ze Statutem, i wypełnienie  deklaracji członkowskiej. Projekt Statutu, deklarację i pozostałe dokumenty można pobrać i wydrukować ze strony internetowej www.sulkowice.pl  zakładka „Lokalna Grupa Działania” . Dokumenty te można również otrzymać od członków Komitetu Założycielskiego, kontakt w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach tel. 012-273-20-75 lub 012-273-21-48 .

Propozycje projektów do Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalne Strategia Rozwoju, którą obecnie opracowujemy, musi zawierać propozycje konkretnych przedsięwzięć, które poprawią jakość życia na terenach wiejskich, a równocześnie będą sprzyjać współpracy grup mieszkańców z obu naszych gmin.  Co szczególnie ważne, jeżeli nasza Strategia zdobędzie akceptację Samorządu Wojewódzkiego, na realizację tych projektów znajdą się pieniądze z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze niezbyt wielkie, ale za to pewne, naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców obszaru naszej LGD [116 zł na mieszkańca, tj. 1.055.213 zł/rok dla obu naszych gmin, przez sześć kolejnych lat].  Szansa na zdobycie tych środków jest duża, ale warunkiem są dobre projekty. Propozycje takich projektów mogą składać wszyscy mieszkańcy, a szczególnie organizacje i grupy niesformalizowane. Mogą to być projekty publiczne, ale także projekty prywatnych inwestorów prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy lub pozyskiwania nowych źródeł dochodu przez naszych mieszkańców. W tych propozycjach liczy się dobry pomysł,  ale również wola uczestniczenia w jego realizacji. Nie chodzi tutaj oczywiście o duże zadania: jak remonty dróg, budowa chodników czy wodociągów. To zadania dla Urzędów, finansowane z innych źródeł. Charakter przedsięwzięć, preferowanych w Lokalnych Strategiach Rozwoju wyjaśnić może katalog tzw. „małych projektów”, zawarty w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

 .... „Dla małych projektów, działania mogą dotyczyć:

a) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
b) promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej,  z  wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
c) rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju;
d) inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;
e) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
f) zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione, w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
g) zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD;
h) renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
i) odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
j) zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
k) inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
l) budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
m) zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.” ...

Propozycje takich projektów, składane przez ich przyszłych realizatorów (lub współrealizatorów), powinny wypełnić naszą strategię. Dla pomysłodawców z pewnością nie bez znaczenia będzie argument, że aczkolwiek zamieszczenie projektu w strategii jeszcze nie przesądza o jego sfinansowaniu, jednak brak stosownego zapisu w Strategii taką możliwość przekreśla.

Warto więc wejść na stronę www.sulkowice.pl i wypełnić Ogólną Kartę Projektu, a następnie wysłać ją elektronicznie na adres leader@sulkowice.pl  lub wydrukować i dostarczyć Komitetowi Założycielskiemu w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.  Warto, jeżeli chcemy coś zrobić dla naszej społeczności lokalnej.

Piotr Pułka


 
Pokrewne linki
· Więcej o Lokalna Grupa Działania - aktualności
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Lokalna Grupa Działania - aktualności:
Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 3.28
Głosów: 7


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.14 sekund