Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Organizacja szkół w roku szkolnym 2008/2009
Wysłano dnia 27-05-2008 o godz. 12:04:35
Temat: Oświata - zarządzenia archiwalne
Oświata - zarządzenia archiwalne
Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 23.04.2008r.

w sprawie: organizacji szkół w roku szkolnym 2008/2009.Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 15, poz.142 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 23 poz.193); zarządzam, co następuje:


Zasady naboru uczniów do szkół

§1

1. Pierwszeństwo przy naborze uczniów do klas pierwszych mają uczniowie zamieszkujący obwód szkolny.

2. Ucznia spoza obwodu można przyjąć tylko wówczas, gdy nie spowoduje to konieczności utworzenia dodatkowego oddziału lub podziału na grupy, czyli do oddziału liczącego poniżej 22 uczniów.

3. Przy naborze uczniów do klas integracyjnych przyjmuje się uczniów niepełnosprawnych z terenu całej gminy; nie obowiązują w tym wypadku obwody szkolne.

4. Przy projektowaniu ilości oddziałów, dyrektor szkoły winien kierować się liczbą uczniów zameldowanych i zamieszkujących w danym obwodzie szkolnym.


Zasady tworzenia oddziałów
§2

1. Liczba uczniów w oddziałach w szkołach wielociągowych winna wynosić w zasadzie nie więcej niż 24.

2. Nie tworzy się jednak nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w tych oddziałach byłaby niższa niż 16-17.

3. W klasach integracyjnych nie więcej niż 20 uczniów, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

4. Liczba uczniów w klasach sportowych powinna wynosić od 20 do 24 uczniów.

5. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie oddziałów mniejszych.


Zasady organizacji procesu dydaktycznego

§3

Czwarta godzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin winna być organizowana przez szkołę jako zajęcia pozalekcyjne i realizowana w formie:

1. zajęć sportowych i rekreacyjnych,

2. gier i zabaw ruchowych,

3. zajęć korekcyjno-wyrównawczych,

4. aktywnych form turystyki,

5. imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,

6. uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.


§4

Podziału oddziału na grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, za wyjątkiem czwartej godziny wychowania fizycznego.

§5

W przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, dyrektor przyznaje następującą ilość godzin:

1. dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – 4 godziny.

2. dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – 6 godzin.

3. dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – 8 godzin.

4. dla uczniów gimnazjum – 10 godzin.Zasady zatrudniania pedagoga szkolnego i bibliotekarza

§6

W szkołach może być utworzone stanowisko pedagoga szkolnego.

§7

1.Przydział etatu nauczyciela bibliotekarza odbywa się proporcjonalnie do liczby uczniów, przyjmując jeden etat na 300 uczniów.
2. Określona w punkcie pierwszym norma wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 uczniów.

3. W szkołach liczących od 150 – 200 uczniów – 0,5 etatu.

4. W szkołach liczących mniej niż 150 uczniów przysługuje 1godzina pracy na 10 uczniów.

5. W wyjątkowych przypadkach organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na zwiększenie etatu nauczyciela bibliotekarza.


Zasady tworzenia stanowisk kierowniczych w szkołach

§8

W szkołach liczących, co najmniej 12 oddziałów – tworzy się stanowisko wicedyrektora.
W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie dodatkowego etatu wicedyrektora.


Zasady tworzenia stanowisk administracji i obsługi

§9

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych i obsługi winno być konsultowane z organem prowadzącym szkoły.


§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W szkołach może być utworzone stanowisko pedagoga szkolnego.

 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - zarządzenia archiwalne
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - zarządzenia archiwalne:
Organizacja przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2008/2009


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund