Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Oświata: Uchwała Nr X/60/07 w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli
Wysłano dnia 12-09-2007 o godz. 08:49:59
Temat: Oświata - uchwały archiwalne
Oświata - uchwały archiwalneUchwała Nr X/60/07
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę SułkowiceNa podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 15    ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5a ust.2 pkt.1 i art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami)  Rada Miejska w Sułkowicach uchwala:

§1

Uchwala się zasady i tryb korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice.


§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o "przedszkolu" należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne
b) przedszkole z oddziałem integracyjnym


§3

Przedszkola prowadzone są w formie jednostek  budżetowych. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Miejski w Sułkowicach.


§4

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub o pobycie w oddziale integracyjnym, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Zasady przyjmowania dzieci 2,5 letnich określa statut przedszkola.

§5

Dzienny czas pracy przedszkola określa jego statut. Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie i jest określony w arkuszu organizacji pracy przedszkola.


§6

 1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
 2. Zapisy dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor placówki. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonywane są od 1 do 30 marca każdego roku – dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do placówki dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor placówki. Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady rekrutacji określa statut placówki.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
 4. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą korzystać z samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice, w miarę wolnych miejsc, po uprzednim zawarciu porozumienia w sprawie finansowania wydatków przez gminę, na terenie której dziecko mieszka lub jeśli rodzice ponoszą opłaty w wysokości 100% ponoszonych kosztów utrzymania wychowanka w przedszkolu.
 5. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązany jest przy zapisywaniu dziecka do przedszkola złożyć kartę zapisu dziecka, której wzór stanowi załącznik nr 1 do  uchwały.
 6. Dyrektor przedszkola podpisuje z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka umowę w sprawie korzystania z przedszkola.
 7. Umowa na nowy rok szkolny powinna być podpisana przez obie strony najpóźniej w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do przedszkola. Umowa podpisywana jest na okres nie dłuższy niż do końca czerwca każdego roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do  uchwały.
 8. Umowa może być rozwiązana jedynie w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia umowy może być skrócony do jednego tygodnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
§7

 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Sułkowice zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację zajęć religii.
 2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do przedszkola finansuje wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego: świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, koszty posiłków i ich przygotowania, koszty wydatków związanych z eksploatacją urządzeń i budynku.
 3. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do przedszkola do 5 godzin dziennie i korzystającego z jednego lub dwóch posiłków zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 8% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200 poz. 1679) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Rodzic (opiekun prawny) dziecka sześcioletniego realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w ramach podstawy programowej do 5 godzin dziennie i nie korzystającego z posiłków przygotowanych przez przedszkole nie ponosi żadnej odpłatności.
 5. Rodzic (opiekun prawny) dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub o pobycie w oddziale integracyjnym,  uczęszczającego do przedszkola do 5 godzin dziennie i korzystającego z jednego lub dwóch posiłków, zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 2 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.
 6. Rodzic   (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godzin dziennie i korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce w wysokości  10%  aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,  poz. 1679) z zaokrągleniem do pełnego złotego.
 7. Rodzic (opiekun Prawny) dziecka posiadającego orzeczenie o  potrzebie wczesnego wspomagania lub o pobycie w oddziale integracyjnym , uczęszczającego do przedszkola ponad 5 godzin dziennie i korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków, zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce w wysokości 4% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3.
 8. Rodzic (opiekun prawny) wnosi odpłatność za wyżywienie dziecka kalkulowaną w każdej placówce odrębnie. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola wspólnie z  radą rodziców. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
 9. W przypadku, gdy wyżywienie realizowane jest przez podmiot zewnętrzny w stosunku do przedszkola na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a rodzicami, w umowie regulowane są również kwestie opłat za wyżywienie. Gmina nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wzajemnych roszczeń stron umowy.
 10. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do wnoszenia opłat określonych w ust. 2,3,5 ,6 , 7 i 8 do 20 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.
 11. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie trwania miesiąca, rodzic dziecka (opiekun prawny) wnosi opłatę proporcjonalną liczoną od dnia zapisania dziecka.
 12. Opłata, o której mowa w ust. 2,3,5,6 i 7  nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za wyjątkiem pobytu dziecka w szpitalu lub sanatorium.
 13. Opłata, o której mowa w ust. 8, podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 14. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.
§8

 1. Dziecko nie realizujące rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego zostaje skreślone z listy dzieci korzystających z przedszkola w przypadku:
  a) nieuregulowania przez rodzica (opiekuna prawnego) jednomiesięcznych zaległości z tytułu opłat, o których mowa w § 7  po uprzednim wypowiedzeniu umowy, o której mowa w § 6  ust. 6 i 7  uchwały.
  b) niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do 10 dni od pierwszego dnia okresu, na jaki została podpisana umowa, gdy rodzic nie powiadomi dyrektora przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka.
§9

Środki finansowe, o których mowa w §7 ust. 2,3,5, 6,7 i 8 uzyskiwane z odpłatności za korzystanie z przedszkola oraz za wyżywienie stanowią dochody gminy.


§10

Nauka religii w przedszkolu organizowana jest bezpłatnie w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§11

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu np. rytmika, nauka języków obcych, itp. organizuje dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka uczęszczającego do przedszkola, pod warunkiem ponoszenia kosztów tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych). Zajęcia te są organizowane po zrealizowaniu podstaw programowych.


§12

 1. Liczba przedszkoli funkcjonujących w okresie wakacji, tj. w lipcu i sierpniu, powinna uwzględniać potrzeby środowiska lokalnego.
 2. Zapisy dzieci do przedszkola pełniącego dyżur przyjmuje dyrektor placówki dyżurnej. Zapisy na lipiec oraz sierpień dokonywane są do 15 czerwca każdego roku – dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola pracującego w miesiącach wakacyjnych.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
 4. Umowa w sprawie korzystania z przedszkola dyżurnego, może zostać zawarta na cały miesiąc.
 5. Umowa powinna być podpisana przez obie strony najpóźniej do 15 czerwca danego roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 uchwały.
 6. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do przedszkola w okresie wakacji zobowiązany jest do wniesienia opłat określonych w §7 ust. 2,3,5,6 , 7 i 8  do 5 dni od dnia podpisania umowy.
 7. Opłata, o której mowa w §7 ust. 2, 3,5,6,i 7 oraz §12 ust. 6, nie podlega zwrotowi.
§ 13

Ustala się wzór karty zapisu dziecka do przedszkola stanowiący załącznik Nr 1 oraz wzór umowy stanowiący załącznik Nr2 do niniejszej uchwały.


§ 14

Traci moc uchwała Nr X/60/99 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie opłat za czesne.


§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.


§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sułkowicach
mgr Jan Socha

 


 
Pokrewne linki
· Więcej o Oświata - uchwały archiwalne
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Oświata - uchwały archiwalne:
Uchwała intencyjna w sprawie utworzenia gimnazjum w Rudniku


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.14 sekund