Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
Wysłano dnia 30-05-2007 o godz. 09:02:48
Temat: ogłoszenia
ogłoszenia
Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Dyrektora  Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach..
2. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku.Ogłoszenie o konkursie 

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :


            -Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach

            -Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku


1.Do konkursu może przystąpić  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania :

1)      ukończył  studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie  pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  placówce.

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą  ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w  przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy  w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      nie był karany karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674 z późn.zmian.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  dyscyplinarne;

7)      nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)      nie był karany zakazem pełnienia  funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w  art. 31 ust.1 pkt.4  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 14 poz.114 z późniejszymi zmian.)


2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :


1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;

2)      koncepcję funkcjonowania i rozwoju  zespołu w skład którego wchodzą : szkoła podstawowa  i  przedszkole  ;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy  pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej  – w przypadku  nauczyciela akademickiego;

4)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego ;

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy.

6)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7)      ocenę pracy o której mowa w  § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia  6 maja 2003r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ;

8)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674 z późn. zmianami).;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

11)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4    ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 14 poz.114 z późn. zmianami )  ,

12)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zmian.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na  stanowisko dyrektora....... ” (wpisać konkretny zespół placówek), w terminie  do dnia   18 czerwca 2007r.  na adres:

Burmistrz Gminy Sułkowice

32-440 Sułkowice

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Sułkowice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokrewne linki
· Więcej o ogłoszenia
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o ogłoszenia:
Program ograniczania niskiej emisji - koniec etapu zbierania ankiet


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.15 sekund