Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Wysłano dnia 22-05-2007 o godz. 19:05:51
Temat: Aktualności
AktualnościZarządzenie Nr 29/07
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 21 maja 2007r.

W sprawie: otwartego konkursu ofert dla  organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2006. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Sułkowice na rok 2007, Uchwały Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” – ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

§1
 1. Przeznacza się do realizacji w formie zlecenia zadanie – Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin z tzw. „podwyższonego ryzyka” w miejscu zamieszkania pt.: „Wspólna radość- wakacje bez nałogów”
 2. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania- wynosi 10.000 złotych.
 3. Czas trwania turnusu określa się na okres 15 dni:
  od 16 lipca 2007r. do 3 sierpnia 2007r. 
§2

Warunki niezbędne do ubiegania się o dotację na realizację zadania wymienionego w §1 pkt. 1.

 1. oferta musi spełniać kryteria określone w art. 14 st. z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr  96, poz. 873);
 2. zadanie, na które złożona zostaje oferta, w całości mieści się w zakresie działalności statutowej organizacji;
 3. oferta musi być sporządzona na obowiązującym druku, stanowiącym Załącznik  Nr  1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru u mowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. Nr 264, poz. 2207)  (wg załączonego wzoru) oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki, a w szczególności:
  a)      aktualny, zatwierdzony statut wnioskodawcy, zawierający zapis o organizacji przez wnioskodawcę wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych.
  b)      aktualny odpis rejestru (KRS) ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia
  c)      kopia sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok kalendarzowy,
  d)      kartę kwalifikacyjną obiektu (aktualna),
  e)      wykaz kadry pedagogicznej (wg załączonego wzoru), wraz z dokumentami o kwalifikacjach wychowawców i kierownika półkolonii.
Do wniosku dołączyć należy oświadczenie o organizowaniu wypoczynku zgodnie                      z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie spełnić muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,       a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12, poz. 67).


§3

Uchybienia formalne powodować będą odrzucenie wniosku bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.


§4
Wybór ofert odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria:

 1. Ocena zasobów rzeczowo-finansowych zadania:
  1. warunki miejsca pobytu,
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  (własne oraz inne źródła finansowania).
 2. Ocena merytoryczna zadania:
  1. realność wykonania zadania,
  2. atrakcyjność wybranych obiektów,
  3. różnorodność form programowych,
  4. kwalifikacje kadry.
  5. Ocena realizacji zadania w okresach poprzednich( rzetelność, terminowość, jakość).
§5
 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem "Oferta na dofinansowanie wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania" pt.: "Wspólna radość- wakacje bez nałogów"
 2. Termin składania ofert wraz z załącznikami ustala się na dzień 22 czerwca 2007r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach).
 3. Po zakończeniu prac komisji  i akceptacji wyłonionego  oferenta przez Burmistrza Gminy Sułkowice lista zostanie  przedstawiona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach www.sulkowice@sulkowice.pl

 

§6
 1. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją ww. zadania wyznacza się Pełnomocnika Burmistrza do  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, oraz Referat Finansowy.
§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Aktualności
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Aktualności:
Życzenia na koniec roku szkolnego


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund