Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Aktualności: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
Wysłano dnia 07-02-2011 o godz. 11:59:41
Temat: Informacje
Informacje
OR.0050.6.2011
Zarządzenie Nr  6 /2011
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności kulturalnej oraz propagowania rodzimych tradycji w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr LIII/395/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011-
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

1)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

2)     pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;

3)     przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

4)     działalności kulturalnej oraz propagowania rodzimych tradycji.

Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§ 2.

Termin składania ofert wyznaczony zostaje do 1 marca 2011 r.§ 3.

Wzór „Oferty realizacji zadania publicznego” oraz wzór „Sprawozdania z realizacji zadania publicznego” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 4.

1.                  Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

2.                  Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 5.

Wykonanie Zarządzenia w zakresie:

1)     upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności kulturalnej oraz propagowania rodzimych tradycji powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji;§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Załącznik Nr 2 – wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 3- wzór sprawozdania

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)- ramowy wzór umowy

 
Pokrewne linki
· Więcej o Informacje
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Informacje:
Przetarg na wynajem lokalu


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund