Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Wyprawka 2010/2011
Wysłano dnia 21-07-2010 o godz. 08:43:03
Temat: Informacje
Informacje

Wyprawka szkolna 2010/2011

      Od 16 sierpnia do 10 września br. rodzice mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.
Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.


      W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne oraz Zarządzeniem Nr 54/10 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 7 lipca 2010 r. uprzejmie informuję, że wnioski rodziców o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników mogą być składane od 16 sierpnia do 10 września br. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

Pomoc w formie dofinansowania będzie udzielana:

1) uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum;

2) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującym kształcenie  w klasach  I – VI szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względów na:

1) kryterium dochodowe (gdzie dochód netto na osobę nie przekracza 351,- zł), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) przypadki określone w art. 7 ww. ustawy, poza kryterium dochodowym, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;

3)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów  słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących kształcenie  w klasach  I – VI szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum.


Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników rodzic (spełniający kryterium dochodowe) winien dołączyć:

1.Właściwe zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny:
   1) zaświadczenie z zakłady pracy o wysokości dochodu netto;
   2) zaświadczenie z Urzędu Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
   3) oświadczenie osoby niepracującej a niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy o nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
   4) zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
   5) odcinek otrzymywanej renty/emerytury lub decyzja ZUS/KRUS o ich przyznaniu;
   6) dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów;
   7) kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, dodatku mieszkaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
   8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (forma opodatkowania, wysokość dochodu), w przypadku zawieszenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt;
lub
 
2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
W sytuacji ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie.

Zwrotu środków dokonuje się, co do zasady, na podstawie imiennego dowodu zakupu podręczników, do wysokości wartości udzielonej pomocy.

/-/ Rozalia Oliwa


1. Zarządzenie
2. Wniosek o zakup podreczników
3. Wniosek o zakup podreczników - kształcenie specjalne
4. Oświadczenie
5. Rozporządzenie

 
Pokrewne linki
· Więcej o Informacje
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Informacje:
Przetarg na wynajem lokalu


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund