Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Wybory 2006: Wybory samorządowe - 12 listopad 2006r.
Wysłano dnia 14-09-2006 o godz. 10:52:30
Temat: Wybory samorządowe 2006
Wybory samorządowe 2006
Warszawa, dnia 13 wrze¶nia 2006 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-86/06

Informacja
o tworzeniu komitetów wyborczych
dla wyborów do organów samorz±du terytorialnego


Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127), zwanej dalej „Ordynacj±” stanowi±, że czynno¶ci wyborcze zwi±zane w szczególno¶ci ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wył±czno¶ci, kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonuj±, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).
Komitety wyborcze zgłaszaj± również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i prowadz± kampanię wyborcz± na ich rzecz (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo¶rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457).
Ujednolicone teksty wyżej wymienionych ustaw i inne akty prawa wyborczego s± dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej — adres www.pkw.gov.pl.


I. Komitety wyborcze partii politycznych.1.             Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewn±trz.
Uwaga!
Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego. Struktury terenowe partii politycznych nie mog± tworzyć komitetów wyborczych.

2.             Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewn±trz powołuje:

1)       pełnomocnika wyborczego,

2)       pełnomocnika finansowego.

Uwaga!
Zgodnie z art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1)        Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2)        poseł, senator, radny,
3)        poseł do Parlamentu Europejskiego,
4)        sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator s±dowy, osoba orzekaj±ca w organach dyscyplinarnych działaj±cych na podstawie ustawy,
5)        osoba będ±ca pracownikiem administracji rz±dowej, innego organu państwowego lub samorz±du terytorialnego, chyba że pełni wył±cznie czynno¶ci usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
6)        osoba będ±ca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorz±du terytorialnego, chyba że pełni wył±cznie czynno¶ci usługowe,
7)        osoba zajmuj±ca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
8)        funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)        osoba pełni±ca czynn± służbę wojskow±.
3.             Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę partii politycznej. Nazwa ta może zawierać również skrót nazwy partii (art. 64g ust. 1 Ordynacji).

Uwaga!
Zabronione jest umieszczenie w nazwie komitetu wyborczego nazwy partii politycznej, skrótu nazwy partii politycznej lub czę¶ci nazwy utożsamianej z dan± parti±, bez zgody organu statutowego innej partii politycznej, której nazwa albo skrót ma zostać umieszczona w nazwie komitetu wyborczego.
Jeżeli wpis do ewidencji partii politycznych uzyskały dwie lub więcej partie, których nazwy nie odróżniaj± się wyraźnie od siebie mog±c tym samym wprowadzać wyborcę w bł±d, wymóg zgody organu statutowego dotyczy partii politycznej, która pierwsza uzyskała wpis do ewidencji partii politycznych (art. 64g ust. 5).
Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo „KW” i zawiera nazwę partii politycznej lub skrót jej nazwy.

Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje (art. 64ga ust. 1 i 5 oraz art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego.
Z uwagi na powyższe każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje.

4.             O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych, organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewn±trz zawiadamia Państwow± Komisję Wyborcz±.

5.             Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64c ust. 4 Ordynacji). Uwzględniaj±c, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada dnia 23 wrze¶nia 2006 r., czyli w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 25 wrze¶nia 2006 r. w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1)       nazwę komitetu wyborczego i obowi±zkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2)       adres siedziby komitetu wyborczego,

3)       numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych,

4)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Poż±dane jest podanie numerów telefonów kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników.

Do zawiadomienia doł±cza się:

1)     o¶wiadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 1 do niniejszej informacji);

2)     o¶wiadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

O¶wiadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 2 do niniejszej informacji);

3)     uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewn±trz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcze¶niej niż 1 stycznia 2006 r.),
4)     wyci±g ze statutu partii politycznej wskazuj±cy organ upoważniony do jej reprezentowania na zewn±trz.

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działaj±ce w imieniu organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania na zewn±trz (art. 64c ust. 3, 5 i 6 Ordynacji).

(Projekt zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi zał±cznik nr 3 do niniejszej informacji);

6.             Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnion± osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłk± o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej.

7.             Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia okre¶lone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu i postanowienie to doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

8.             Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni wzywa pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Je¶li wady nie zostan± w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do S±du Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia S±du Najwyższego nie przysługuje ¶rodek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji).

Uwaga!
Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do s±du jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w s±dzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do s±du.
9.             Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować ¶rodki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji).

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

II. Koalicyjne komitety wyborcze.
1.             Partie polityczne mog± zawierać między sob± umowy koalicyjne w sprawie utworzenia w województwach, powiatach i gminach koalicji wyborczych w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych odpowiednich sejmików województw, rad powiatów i rad gmin.

Uwaga!
Ordynacja dopuszcza uczestniczenie partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej. Udział partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej wymaga zawi±zania każdej z koalicji przez organ statutowy partii uprawniony do jej reprezentowania na zewn±trz. Nie jest dopuszczalne tworzenie koalicji wyborczych przez struktury terenowe partii politycznych.

Partia uczestnicz±ca w koalicji wyborczej może co prawda również samodzielnie zgłaszać kandydatów na radnych przez utworzony przez siebie komitet wyborczy, jednakże nie może zgłaszać kandydatów do danej rady samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3 Ordynacji).
Powyższe uzasadnia, by partie, które zamierzaj± zgłaszać kandydatów samodzielnie i w ramach koalicji wyborczej lub w ramach kilku koalicji okre¶liły w umowie koalicyjnej zakres działania koalicji wyborczej przez wskazanie, do których rad koalicja wyborcza będzie zgłaszała wspólne listy kandydatów.
Przepisy Ordynacji nie pozwalaj± na tworzenie koalicji wyborczych z udziałem stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także z udziałem wyborców.

2.             Umowę o zawi±zaniu koalicji zawieraj± organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewn±trz.

Uwaga!
Umowa o zawi±zaniu koalicji powinna m. in. okre¶lać proporcje, w jakich nast±pi zwrot na fundusze wyborcze partii tworz±cych koalicję, nadwyżki pozyskanych przez koalicyjny komitet wyborczy ¶rodków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami. Je¶li proporcje takie nie zostan± w umowie koalicyjnej okre¶lone, to ¶rodki te s± przekazywane na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 2 Ordynacji).

3.             Organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewn±trz tworz± koalicyjny komitet wyborczy.

4.             Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:

1)       pełnomocnika wyborczego,

2)       pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi okre¶lone w pkt I.2 niniejszej Informacji.
5.             Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazwę koalicji wyborczej. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać również skrót nazwy tej koalicji wyborczej (art. 64g ust. 2).

Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” albo skrót „KKW” i zawiera nazwę koalicji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje (art. 64ga ust. 2 i 5 oraz art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego.
Z uwagi na powyższe każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje.

6.             O utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się Państwow± Komisję Wyborcz±.

7.             Zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64d ust. 5 Ordynacji). Uwzględniaj±c, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada dnia 23 wrze¶nia 2006 r., to jest w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 25 wrze¶nia 2006 r. w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1)       nazwę komitetu wyborczego i obowi±zkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2)       adres siedziby komitetu wyborczego,

3)       numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne tworz±ce koalicję s± wpisane do ewidencji partii politycznych,

4)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Poż±dane jest podanie numerów telefonów do komitetu wyborczego i pełnomocników.

Do zawiadomienia doł±cza się:

1)       o¶wiadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 1 do niniejszej informacji),

2)       o¶wiadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

O¶wiadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 2 do niniejszej informacji).

3)       uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji dotycz±cego danej partii może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania tej partii na zewn±trz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpisy musz± być aktualne i wydane nie wcze¶niej niż 1 stycznia 2006 r.),

4)       wyci±gi ze statutów partii politycznych tworz±cych koalicję wskazuj±ce organ upoważniony do ich reprezentowania na zewn±trz,

5)       tekst umowy o zawi±zaniu koalicji.

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 64d ust. 4, 6 i 7 Ordynacji).

(Projekt zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi zał±cznik nr 4 do niniejszej informacji).

8.             Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnion± osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłk± o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej.

9.             Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia okre¶lone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu i postanowienie to doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

10.        Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni wzywa pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Je¶li wady nie zostan± w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do S±du Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia S±du Najwyższego nie przysługuje ¶rodek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji).

Uwaga!
Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do s±du jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w s±dzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do s±du.
11.        Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych koalicyjny komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować ¶rodki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji).

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

III. Komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych.
1.             Funkcję komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej, zwanego dalej „komitetem wyborczym organizacji”, pełni organ upoważniony do reprezentowania organizacji na zewn±trz.

Uwaga!
Ordynacja nie zawiera definicji organizacji społecznej uprawnionej do utworzenia komitetu wyborczego. Wymóg doł±czenia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji uwierzytelnionego odpisu z wła¶ciwego rejestru organizacji (art. 64e ust. 7 Ordynacji) uzasadnia stanowisko, że komitety wyborcze mog± tworzyć wszystkie stowarzyszenia i organizacje społeczne wpisane do wła¶ciwych rejestrów.
Organizacja może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy. Struktury terenowe organizacji nie mog± tworzyć komitetów wyborczych. Organizacje nie mog± tworzyć koalicji wyborczych, ani wchodzić w skład koalicji wyborczych partii politycznych.
2.             Organ organizacji upoważniony do jej reprezentowania na zewn±trz powołuje:

1)       pełnomocnika wyborczego,

2)       pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi okre¶lone w pkt I.2 niniejszej Informacji.
3.             Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę organizacji. Nazwa komitetu może zawierać również skrót nazwy tej organizacji (art. 64g ust. 3 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i zawiera nazwę organizacji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje (art. 64ga ust. 3 i 5 oraz art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego.
Z uwagi na powyższe każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje.

4.             O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się wła¶ciwy organ wyborczy (Państwow± Komisję Wyborcz± albo komisarza wyborczego).

Państwow± Komisję Wyborcz± zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji maj±cego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64e ust. 4 Ordynacji).

O utworzeniu komitetu wyborczego organizacji maj±cego zamiar zgłosić kandydatów na radnych na terenie jednego województwa, zawiadamia się wła¶ciwego miejscowo komisarza wyborczego.

Wła¶ciwy miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania okre¶lony zał±cznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okre¶lenia wła¶ciwo¶ci terytorialnej komisarzy wyborczych, wła¶ciwo¶ci rzeczowej w zakresie wykonywania czynno¶ci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 i z 2004 r. Nr 6, poz. 114) obejmuje miejscowo¶ć, w której znajduje się siedziba organizacji.

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

5.             Zawiadomienie wła¶ciwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64e ust. 4 i 5 Ordynacji). Uwzględniaj±c, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada dnia 23 wrze¶nia 2006 r., to jest w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 25 wrze¶nia 2006 r. w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1)       nazwę komitetu wyborczego i obowi±zkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2)       adres siedziby komitetu wyborczego,

3)       numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji,

4)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,

6)       nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Poż±dane jest podanie numerów telefonów do komitetu wyborczego i pełnomocników.

Do zawiadomienia doł±cza się:

1)     o¶wiadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 1 do niniejszej informacji),

2)     o¶wiadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

O¶wiadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 2 do niniejszej informacji).

3)     uwierzytelniony odpis z wła¶ciwego rejestru organizacji (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z rejestru może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania organizacji na zewn±trz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcze¶niej niż 1 stycznia 2006 r.),

4)     wyci±g ze statutu organizacji wskazuj±cy organ upoważniony do jej reprezentowania na zewn±trz (w wypadku stowarzyszeń zwykłych
— wyci±g z regulaminu).

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działaj±ce w imieniu organu organizacji uprawnionego do jej reprezentowania na zewn±trz (art. 64e ust. 3, 6 i 7 Ordynacji).

(Projekt zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji stanowi zał±cznik nr 5 do niniejszej informacji).
Uwaga!
Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar:

—      zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,

—      zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie

nie będ± mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego.
6.             Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone wła¶ciwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnion± osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłk± o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do organu wyborczego.

7.             Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych spełnia okre¶lone w Ordynacji warunki, to odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu i postanowienie to doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

8.             Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, wła¶ciwy organ wyborczy, w terminie 3 dni wzywa pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Je¶li wady nie zostan± w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do S±du Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do wła¶ciwego miejscowo s±du okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia S±du nie przysługuje ¶rodek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

Uwaga!
Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do s±du jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożon± w s±dzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do s±du.
9.             Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować ¶rodki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji).

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

IV. Komitety wyborcze wyborców.
1.             Obywatele, w liczbie co najmniej 5, maj±cy prawo wybierania, mog± utworzyć komitet wyborczy wyborców, składaj±c pisemne o¶wiadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (art. 64f ust. 1 Ordynacji). O¶wiadczenie to podpisuj± osoby wchodz±ce w skład komitetu wyborczego.

Uwaga!
Z tre¶ci art. 64f ust. 1 Ordynacji nie wynika, by obywatele tworz±cy komitet wyborczy wyborców lub popieraj±cy utworzenie takiego komitetu musieli być wyborcami (zamieszkiwać) w gminie, powiecie lub w województwie, w którym komitet zamierza zgłaszać kandydatów na radnych.
(Projekty o¶wiadczeń o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi± zał±cznik nr 6 i — w wypadku komitetu zamierzaj±cego zgłaszać kandydatów na radnych wył±cznie w jednej gminie licz±cej do 20 tys. mieszkańców — nr 7 do niniejszej informacji).

2.             Komitet wyborczy wyborców powołuje ze swego grona:

1)       pełnomocnika wyborczego,

2)       pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi okre¶lone w pkt I.2 niniejszej Informacji.
3.             Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy musz± wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4.             Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych do rad na terenie jednego województwa musi zebrać co najmniej 20 podpisów obywateli maj±cych prawo wybierania, popieraj±cych utworzenie komitetu (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie, musi zebrać co najmniej 1 000 podpisów obywateli maj±cych prawo wybierania popieraj±cych utworzenie komitetu (art. 64f ust. 5 Ordynacji).

Wykaz obywateli popieraj±cych utworzenie komitetu wyborczego wyborców musi zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy (art. 64f ust. 7 pkt 3 Ordynacji).

(Projekt wykazu podpisów wyborców popieraj±cych utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi zał±cznik nr 8 do niniejszej informacji).

Uwaga!
Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli maj±cych prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego od obowi±zku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popieraj±cych utworzenie komitetu, a w wypadku zamiaru zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym województwie — co najmniej 1 000 podpisów.
5.             Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie licz±cej do 20 tys. mieszkańców jest zwolniony z obowi±zku:

1)     zbierania podpisów osób popieraj±cych utworzenie komitetu,

2)     powołania pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik wyborczy w takim komitecie jest jednocze¶nie pełnomocnikiem finansowym komitetu (art. 64f ust. 8 i 10 Ordynacji). Musi on zatem również spełniać wymogi okre¶lone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

6.             Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać okre¶lenie odróżniaj±ce od innych komitetów (art. 64g ust. 4 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i zawiera okre¶lenie zawarte w nazwie komitetu wyborczego lub jego skrót, odróżniaj±ce od nazw i skrótów nazw innych komitetów.
Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców powinien różnić się dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez wła¶ciwy s±d. Zgoda partii lub organizacji na użycie przez komitet wyborczy wyborców ich nazwy nie uchyla omówionego wyżej ograniczenia (art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje (art. 64ga ust. 4 i 5 Ordynacji).
Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego.
Z uwagi na powyższe każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczaj±c spacje.

7.             O utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zawiadamia się wła¶ciwy organ wyborczy (Państwow± Komisję Wyborcz± albo komisarza wyborczego).

Państwow± Komisję Wyborcz± zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców maj±cego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

O utworzeniu pozostałych komitetów wyborczych wyborców, w tym również komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w gminach licz±cych do 20 tys. mieszkańców, zawiadamia się wła¶ciwego miejscowo komisarza wyborczego.

Wła¶ciwy miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania okre¶lony zał±cznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okre¶lenia wła¶ciwo¶ci terytorialnej komisarzy wyborczych, wła¶ciwo¶ci rzeczowej w zakresie wykonywania czynno¶ci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 i z 2004 r. Nr 6, poz. 114) obejmuje miejscowo¶ć, w której znajduje się siedziba komitetu wyborczego wyborców.

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

8.             Zawiadomienie wła¶ciwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64f ust. 4 i 5 Ordynacji). Uwzględniaj±c, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada dnia 23 wrze¶nia 2006 r., to jest w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 25 wrze¶nia 2006 r. w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1)       nazwę komitetu wyborczego i obowi±zkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2)       adres siedziby komitetu wyborczego,

3)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

4)       imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5),

5)       nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Poż±dane jest podanie numerów telefonów do komitetu wyborczego i pełnomocników.

Do zawiadomienia doł±cza się:

1)       o¶wiadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w pkt IV.1,

2)       o¶wiadczenie osób wchodz±cych w skład komitetu wyborczego wyborców o zapoznaniu się z tre¶ci± art. 64k Ordynacji,

(Projekt o¶wiadczenia osoby wchodz±cej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców stanowi zał±cznik nr 11 do niniejszej informacji)

3)       o¶wiadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 1 do niniejszej informacji, a w wypadku komitetu wyborczego utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminach licz±cych do 20 tys. mieszkańców — zał±cznik nr 9 do niniejszej informacji).
4)       o¶wiadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).

O¶wiadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Projekt o¶wiadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowi±zków stanowi zał±cznik nr 2 do niniejszej informacji).

5)       wykaz obywateli popieraj±cych utworzenie komitetu (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców (art. 64f ust. 3, 6 i 7 Ordynacji).
(Projekt zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi zał±cznik nr 10 do niniejszej informacji).
Uwaga!
Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar:
—       zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie licz±cej do 20 tys. mieszkańców,

—       zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,

—       zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie,

nie będ± mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego.
9.             Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone wła¶ciwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnion± osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłk± o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do organu wyborczego.

10.        Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia okre¶lone w Ordynacji warunki, to odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu i postanowienie to doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

11.        Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, wła¶ciwy organ wyborczy, w terminie 3 dni wzywa pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Je¶li wady nie zostan± w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do S±du Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do wła¶ciwego miejscowo s±du okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia S±du nie przysługuje ¶rodek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

Uwaga!
Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do s±du jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożon± w s±dzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do s±du.
12.        Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować ¶rodki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji).

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

13.        Jeżeli liczba osób wchodz±cych w skład komitetu wyborczego wyborców spadnie poniżej 5, wówczas komitet podejmuje decyzję o rozwi±zaniu. O rozwi±zaniu komitetu należy zawiadomić niezwłocznie organ wyborczy, który przyj±ł zawiadomienie o utworzeniu komitetu, a jeżeli rozwi±zanie komitetu nast±piło po zarejestrowaniu kandydatów, należy zawiadomić również wła¶ciw± terytorialn± komisję wyborcz±.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocze¶nie informuje, że zgodnie z art. 203b Ordynacji ilekroć przepisy wymagaj± podania numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebęd±cych obywatelami polskimi, może zostać spełniony również przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzaj±cego tożsamo¶ć.

Przewodnicz±cy
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

 
Pokrewne linki
· Więcej o Wybory samorządowe 2006
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Wybory samorządowe 2006:
Wyniki wyborów samorządowych


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Rada Gminy Sułkowice


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.38 sekund