Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: OPS - nabór na stanowisko księgowy Projektu ''Krok w lepsze jutro''
Wysłano dnia 06-07-2010 o godz. 18:17:42
Temat: Nabór pracowników
Nabór pracowników
p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sułkowicach

Na podstawie art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

ogłasza nabór na stanowisko

 księgowy Projektu „Krok w lepsze jutro”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


w wymiarze 1/4  etatu - prowadzony w drodze postępowania konkursowego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.1.    Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) oraz w określonym zakresie z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.):

•    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
•    umiejętność obsługi komputera w szczególności programów finansowo-księgowych,
•    nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
•    ma obywatelstwo polskie,
•    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

•    umiejętność obsługi komputera (w tym program Płatnik),
•    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz  innych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, których znajomość jest  niezbędna na przedmiotowym stanowisku.
•    cechy charakteru: samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
rzetelność i dokładność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych z planem,
•  dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo – księgowego dowodów księgowych,
•  sporządzanie list płac w oparciu o dokumenty wystawione przez specjalistę ds. rozliczeń,
•  prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej wraz z rozliczaniem składek ZUS
i podatku dochodowego od osób fizycznych,
•  monitorowanie przepływów finansowych Projektu,
•  sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących wydatków budżetowych EFS,
•  archiwizacja dokumentów księgowych,
•  prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•  sporządzanie i dokonywanie poleceń przelewów,
•  prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla projektów EFS.

4. Niezbędne dokumenty:
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4.    kwestionariusz osobowy,
5.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się postępowanie sądowe w sprawie karnej.

5. Dodatkowymi dokumentami mogą być:

1.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe (w przypadku przejścia do dalszego etapu naboru – oryginały do wglądu),
2.    referencje,
3.    kserokopie świadectw pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45  w pokoju nr 1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego Projektu „Krok w lepsze jutro” do dnia 19.07.2010 r. do godz. 12.00.

Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


 
Pokrewne linki
· Więcej o Nabór pracowników
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Nabór pracowników:
Nabór na pracownika w OPS w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund