Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Zamówienie publiczne - Remont pomieszczeń biurowych
Wysłano dnia 06-09-2006 o godz. 11:31:52
Temat: SIWZ
SIWZ
TI.  341-35/06
Sułkowice, 2006-09-06

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: "Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego Sułkowice"


 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Gmina Sułkowice
  Rynek 1
  32-440 Sułkowice
  www.sulkowice.pl
  E-mail inwestycje@sulkowice.pl
  Godziny urzędowania 8:00 - 15:00 
 2. Określenie trybu zamówienia:
  przetarg nieograniczony
 3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16 I piętro lub za zaliczeniem pocztowym (koszt przesyłki)
  W wersji papierowej cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest odpłatne: 5 zł słownie : pięć złotych.
  W wersji elektronicznej  udostępniona na stronie internetowej www.sulkowice.pl
 4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Przedmiotem zamówienia jest :  "Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego Sułkowice"

  Zakres robót obejmuje :
  CPV  45262500-6 roboty murarski
  CPV  45310000-3 instalacja elektryczna
  CPV  45421000-4 stolarka budowlana
  CPV  45410000-4 roboty tynkarskie
  CPV  45430000-0 posadzki
  CPV  45442100-8 roboty malarskie
  CPV   45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  Nie ma możliwości składania oferty częściowej
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 6. Termin wykonania zamówienia: 15 październik 2006rok 
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Wykonawca  musi spełniać wymogi określone w art.22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponadto spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 8. Informacja na temat wadium:
  Zamawiający  odstępuje od wniesienia wadium
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium  Waga
  cena  100
 10. miejsce i termin składania ofert:
  w siedzibie zamawiającego
  Urząd Miejski Sułkowice
  Rynek 1
  32-440 Sułkowice
  pokój nr 1
  do dnia 2006-09-14 do godz. 9:00 
 11. miejsce i termin otwarcia ofert:
  w siedzibie zamawiającego 
  Urząd Miejski Sułkowice
  Rynek 1
  32-440 Sułkowice
  Pokój nr 21
  Dnia 2006-09-14 do godz. 9:15 
 12. termin związania ofertą
  okres 30 dni , tj. do dnia 2006-10-14
 13. informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający  nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
 14. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
  Nie dotyczy postępowania
 15. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
  Nie dotyczy postępowania

 
Pokrewne linki
· Więcej o SIWZ
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o SIWZ:
Przetarg na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.12 sekund